Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa paliw płynnych; oleju napędowego w ilości ogółem 115 000 litrów oraz oleju grzewczego w ilości ogółem 30 000 litrów dla Rolniczo - Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda ogłasza przetarg

 • Adres: 62-090 Rokietnica, Przybroda, ul. Parkowa 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8144894 , fax. 061 8144731
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda
  Przybroda, ul. Parkowa 4 4
  62-090 Rokietnica, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8144894, fax. 061 8144731
  REGON: 00000184400041
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa paliw płynnych; oleju napędowego w ilości ogółem 115 000 litrów oraz oleju grzewczego w ilości ogółem 30 000 litrów dla Rolniczo - Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do siedziby zamawiającego w następującej ilości: Olej napędowy - 115.000 litrów, Olej grzewczy - 30.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości w/w rodzajów paliw z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. W sytuacji takiej Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. Parametry zamówionego i dostarczanego oleju napędowego dostosowane będą do panującej aktualnie pory roku. Dostawa oleju napędowego i opałowego odbywać się będzie transportem samochodowym Wykonawcy wyposażonym w legalizowany odmierzacz paliw płynnych. Jednorazowa ilość dostarczonego oleju napędowego i opałowego wynosić będzie od 1000 do 6000 litrów. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji zamówienia w ciągu dwóch dni od momentu złożenia zamówienia za pomocą faksu lub telefonu. Przy każdorazowej dostawie, Wykonawca powinien przedstawić świadectwo jakości paliwa. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie nie przyjęciem dostawy oraz karami wynikającymi z nieterminowych dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady oleju napędowego i opałowego zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.poznan.pl/przybroda
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach