Przetargi.pl
Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017

Wójt Gminy Strzałkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 275 06 19 , fax. 0-63 275 02 62
 • Data zamieszczenia: 2016-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Strzałkowo
  Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 6
  62-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 275 06 19, fax. 0-63 275 02 62
  REGON: 00054131600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strzalkowo.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Gminy Strzałkowo oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzałkowo na lata 2016/2017, polegająca na zakupie paliw i tankowaniu samochodów na wskazanych przez dostawcę stacjach paliwowych w okresie od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 roku. Szacunkowe ilości zamawianego paliwa wynoszą: 1. Olej napędowy ON około 17 000 litrów 2. Benzyna bezołowiowa Pb-95 około 3 000 litrów Paliwa, o których mowa w pkt. 4.2 muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1680 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości zamówienia w zależności od potrzeb zamawiającego. Wykazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej. Zamawiający wymaga, aby tankowanie pojazdów samochodowych odbywało się we wszystkie dni tygodnia, w godz. 6.00-22.00, zgodnie z potrzebami zamawiającego na wskazanych przez dostawcę stacjach paliwowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 10 km od siedziby zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do 21.03.2016r. godz.8.50. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1 200,00 zł słownie: tysiąc dwieście złotych 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie (wymienionej poniżej) formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie konto nr 14 8543 0000 2001 1000 0273 0005 z dopiskiem; wadium na Zakup paliwa dla potrzeb pojazdów Gminy Strzałkowo 2016/2017 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strzalkowo.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach