Przetargi.pl
Modernizacja IX piętra budynku SP ZOZ Sanatorium MSWiA w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 63/65

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Sopocie ogłasza przetarg

 • Adres: 81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5511228 w. 342 , fax. 058 5517006
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Sopocie
  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 63/65
  81-731 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 058 5511228 w. 342, fax. 058 5517006
  REGON: 19134832100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatorium-helios.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja IX piętra budynku SP ZOZ Sanatorium MSWiA w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja IX piętra budynku SP ZOZ Sanatorium MSWiA w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 - zakres robót: 1. Zerwanie starych wykładzin i listew przyściennych. 2. Demontaż progów i listew odbojowych. 3. Usunięcie starej warstwy wygładzającej ( masa szpachlowa, klej, cienka, wyrównująca wylewka) z naprawą i wykonaniem warstw wyrównawczych podłoża. 4. Ułożenie wykładziny typu tarkett wraz z wywinięciem na ściany ( jako cokoły) z wyobleniami na styku posadzki ze ściana wraz z zakonserwowaniem. 5. Przygotowanie tynków pod gładzie gipsowe, gruntowanie , szpachlowanie ścian i sufitów oraz 2x malowanie farbą. 6. Obsadzenie narożników . 7. Wykonanie okładzin z płyt g.k. 8. Wymiana oświetlenia wraz z osprzętem w łazienkach. 9. Pomiary elektryczne powykonawcze. 10. Malowanie rur. 11. Dopasowanie desek odbojowych wraz z polakierowaniem 12. Powiększenie otworów drzwiowych, wykonanie nadproży, obsadzenie nowej stolarki drzwiowej. 13. Wymiana grzejników na płytowe wraz z robotami towarzyszącymi. 14. Wymiana luster. 15. Rozbiórka okładzin ściennych i podłogowych w łazienkach. 16. Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej ( papa na lepiku) 17. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ( folia i folia w płynie ) 18. Wykonanie warstw wyrównujących ( ściany i posadzki) oraz ułożenie glazury i terrakoty. 19. Wymiana armatury, urządzeń sanitarnych, zaworów, wykonanie nowych podejść. 20. Demontaż i wykonanie nowej instalacji systemu sygnalizacji p.poż. z doprowadzeniem przewodów do centrali zamontowanej na parterze. 21. Wykonanie instalacji telefonicznej. 22. Wykonanie instalacji przyzywowej. 23. Wywóz i utylizacja gruzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą: spełnia / nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 2. Wykaz robót budowlanych odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł każda, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 prace potwierdzone załączonymi dokumentami, że zostały wykonane należycie; 3. Wykaz osób, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 4. Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 6. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Art. 22ust. 1 pkt 1-4 Ustawy prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sanatorium-helios.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach