Przetargi.pl
Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW przy ul. Arabskiej 3 w Warszawie

Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ogłasza przetarg

 • Adres: 03-977 Warszawa, ul. Arabska 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6174578 , fax. 22 6174578 w. 22
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"
  ul. Arabska 3 3
  03-977 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6174578, fax. 22 6174578 w. 22
  REGON: 00637715400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW przy ul. Arabskiej 3 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW przy ul. Arabskiej 3 w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 4.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: um.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach