Przetargi.pl
Przebudowa zbiornika wodnego na Szkółce Budziska

Nadleśnictwo Parciaki ogłasza przetarg

 • Adres: 06-323 Jednorożec, Budziska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7518376 , fax. 029 7518980
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Parciaki
  Budziska 1 1
  06-323 Jednorożec, woj. mazowieckie
  tel. 029 7518376, fax. 029 7518980
  REGON: 55033268850000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_parciaki
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa zbiornika wodnego na Szkółce Budziska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa zbiornika wodnego na Szkółce Budziska. W skład zadania wchodzą: roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego zbiornika na terenie szkółki Budziska na podstawie decyzji Nr 139/2013 z dn. 09.05.2013 wydanej przez Starostę Przasnyskiego, na działce numer ewidencyjny 2065/156 położonej w obrębie ewidencyjnym Parciaki, gmina Jednorożec. Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarach robót, opisie technicznym oraz dokumentacji projektowej, które są podstawą do opracowania ceny ofertowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BS nr 61 8213 0008 2005 0700 9736 0001; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 30.05.2014 do godz. 9.00. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_parciaki
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach