Przetargi.pl
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Strzale.

Gmina Siedlce ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 633 25 40 wew. 56 , fax. 25 6323630
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siedlce
  ul. Asłanowicza 10 10
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 633 25 40 wew. 56, fax. 25 6323630
  REGON: 71158255200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasiedlce.pl i http://e-bip.pl/Start/26
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Strzale.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż zabawek na placu zabaw przy Zespole Oświatowo - Wychowawczym w Strzale o powierzchni 122,3 m2. Roboty budowlane polegać będą na: - usunięciu wierzchniej warstwy ziemi na głębokość 30 cm, - wykonaniu warstwy odsączającej z piachu o grubości 15 cm, - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 4-30 mm o grubości 15 cm, - wykonaniu warstwy górnej podbudowy z kruszywa 0,05-5 mm gr. - 5 cm, - ułożeniu nawierzchni poliuretanowo - gumowej z elementów o wym. 500x500x45 mm, - wykonaniu obramowaniu nawierzchni bezpiecznej obrzeżem betonowym z elastyczną nakładką o wym 1000x280x60 mm na ławie betonowej, elastyczna nakładka powinna mieć grubość ok. 4 cm., - dostawa i montaż zabawek 5 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). Wadium może być wnoszone w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Termin wniesienia wadium upływa dnia 06.06.2014 r. o godz. 9:30. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BPH S.A. Oddział Banku BPH S.A. ul. Starowiejska 6, 08-110 Siedlce nr 39 1060 0076 0000 3310 0019 3435 Urzędu Gminy Siedlce z dopiskiem Wadium na wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy ZOW w Strzale. Zamawiający przechowuje wadium na rachunku bankowym. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze Wykonawca składa w oryginale wraz z ofertą w oddzielnej kopercie. Nie należy oryginału dokumentu wadialnego trwale łączyć z ofertą. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków i na jego pierwsze wezwanie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminasiedlce.pl i http://e-bip.pl/Start/26
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach