Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania do obsługi Apteki Centralnej i Apteczek Oddziałowych oraz integracja z systemem CliniNET posiadanym przez Zamawiającego wraz ze sprzętem

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 599 17 05 , fax. 22 599 17 14
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
  ul. Banacha 1a 1a
  02-097 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 599 17 05, fax. 22 599 17 14
  REGON: 00028897500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spcsk.amwaw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania do obsługi Apteki Centralnej i Apteczek Oddziałowych oraz integracja z systemem CliniNET posiadanym przez Zamawiającego wraz ze sprzętem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania do obsługi Apteki Centralnej i Apteczek Oddziałowych oraz integracja z systemem CliniNET posiadanym przez Zamawiającego wraz ze sprzętem - szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 481800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: suma wadium wszystkich pakietów 1.400,00 PLN (kwoty wadium z podziałem na poszczególne pakiety zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://spcsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach