Przetargi.pl
MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. WIERTNICZEJ 81 W WARSZAWIE I ETAP - PARTER

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8569745 , fax. 022 5417270
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów
  ul. Madalińskiego 13 13
  02-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8569745, fax. 022 5417270
  REGON: 00098582300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozmokotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. WIERTNICZEJ 81 W WARSZAWIE I ETAP - PARTER
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. WIERTNICZEJ 81 W WARSZAWIE I ETAP - PARTER UWAGA : REALIZACJA ROBÓT W CZYNNEJ PRZYCHODNI - NIE MOŻE UTRUDNIAĆ DOSTĘPU PACJENTÓW DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH UDZIELANYCH W GODZ. 8.00 - 18.00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU . NALEŻY PRZEWIDZIEĆ KONIECZNOŚĆ WYKONYWANIA NIEKTÓRYCH ZAKRESÓW ROBÓT PO GODZINIE 18.00 ORAZ W DNI WOLNE OD PRACY . Przedmiotem zamówienia jest : 1) Wykonanie przebudowy części parteru o powierzchni ok. 34 m2 . 2) Wykonanie prac modernizacyjnych ( głównie roboty malarskie ) pozostałej części parteru o powierzchni ok. 78 m2 . Przedmiot zamówienia opisany jest przez : 1. rysunki określające zakres robót 2. przedmiar robót załączone do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienia wadium. 1. Przystępując do przetargu każdy z Wykonawców jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000,00 PLN. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.07.2013 r. do godz. 10.00 . 2. Wadium może być wniesione w: ­ pieniądzu na rachunek Zamawiającego: ­ poręczeniach bankowych, ­ gwarancjach bankowych, ­ gwarancjach ubezpieczeniowych, ­ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie wykluczony z dalszego postępowania. 3. Wadium wpłacane w pieniądzu można wnieść na konto Zamawiającego w BGK I Oddział Warszawa konto nr 55 1130 1017 0020 0773 1220 0008 - przy czym o uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. ­ Oryginał dokumentu potwierdzającego wpłatę lub kserokopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć do oferty. ­ Wadium wnoszone w postaci gwarancji bankowej, lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku Wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium niezwłocznie, gdy zaistnieje jedna z następujących okoliczności (art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych) : ­ Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ­ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, ­ Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, ­ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy j.w. (pkt. XIII SIWZ), nie złożył dokumentów o których mowa w pkt. IV, ppkt. 1-4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 6. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana : ­ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ­ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ­ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmokotow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach