Przetargi.pl
Dostawa sprzętu kontrolno-pomiarowego do badania korozji zewnetrznej gaśnic przenosnych i przewoźnych

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 7693300 , fax. 0-22 7693356
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
  ul. Nadwiślańska 213 213
  05-420 Józefów k/Otwocka, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 7693300, fax. 0-22 7693356
  REGON: 00059168500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu kontrolno-pomiarowego do badania korozji zewnetrznej gaśnic przenosnych i przewoźnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kontrolno-pomiarowego do badania korozji zewnetrznej gaśnic przenosnych i przewoźnych wg PN-EN 3-7 oraz PN-EN 1866-1. Sprzęt kontrolno-pomiarowy powinien zawierać co najmniej nastepujące elementy składowe: 1) komorę korozyjną podlogową umozliwiającą prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9227:2012 2) Układ sterowania i akwizycji danych z mozliwością podłączenia do komputera PC. Szczegółowy opis sprzętu określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.cnbop.pl/przetargi/przetargi_xml.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach