Przetargi.pl
Modernizacja części nawierzchni linii oddziałowych i szlaków komunikacyjnych wewnątrzzakładowych w Nadleśnictwie Drewnica, w lennictwach: Rybienko, Leśniakowizna i Horowa Góra

Nadleśnictwo Drewnica ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Kolejowa 31
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7816250 , fax. 022 7816209
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Drewnica
  ul. Kolejowa 31 31
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7816250, fax. 022 7816209
  REGON: 01256714000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: lASY pAŃSTWOWE

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja części nawierzchni linii oddziałowych i szlaków komunikacyjnych wewnątrzzakładowych w Nadleśnictwie Drewnica, w lennictwach: Rybienko, Leśniakowizna i Horowa Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja części nawierzchni linii oddziałowych i szlaków komunikacyjnych wewnątrzzakładowych wykonana w trybie zaprojektuj i wybuduj, w trzech leśnictwach, polegająca na zaprojektowaniu dla każdej części zadania odrębnego projektu technicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno użytkowym i po zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego, na jego podstawie wykonanie modernizacji. 1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr: Opis: 1 Temat: Modernizacja części nawierzchni linii oddziałowej w Nadleśnictwie Drewnica, w leśnictwIe: Rybienko oddz: 33,34,35,36,37,38,39,40 - 49,50,51,52,53,54,55 Wspólny Słownik Zamówień: 45233123-7 Opis: Dojazd gospodarczy o nawierzchni z kruszywa hutniczego na podbudowie, długości 3500m i szerokości 4m Szczegółowy zakres i warunki techniczne określono w programie funkcjonalno użytkowym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2 Temat: Modernizacja części nawierzchni szlaku komunikacyjnego wewnątrzzakładowego w leśnictwie Leśniakowizna oddz: 38,74-75, 118-117, 157 Wspólny Słownik Zamówień: 45233123-7 Opis: Dojazd gospodarczy o nawierzchni z kruszywa hutniczego na podbudowie, długośći 2200m i szerokości 4m Szczegółowy zakres i warunki techniczne określono w programie funkcjonalno użytkowym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3 Temat: Modernizacja części nawierzchni szlaku komunikacyjnego wewnątrzzakładowego w leśnictwie Horowa Góra oddz: 43. Wspólny Słownik Zamówień: 45233123-7 Opis: Dojazd gospodarczy o nawierzchni z kruszywa hutniczego na podbudowie, długości 750m i szerokości 4m. Szczegółowy zakres i warunki techniczne określono w programie funkcjonalno użytkowym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 1.4. Miejsce realizacji: Nadleśnictwo Drewnica, leśnictwo Rybienko - dla zadania częściowego: 1 Nadleśnictwo Drewnica , leśnictwo Leśniakowizna - dla zadania częściowego: 2 Nadleśnictwo Drewnica, leśnictwo Horowa Gra - dla zadania częściowego: 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla zadania częściowego nr 1: 18 000.00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 13 500.00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 4 920.00 PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania (w dniach)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lasy.warszawa.pl/drewnica/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach