Przetargi.pl
SP3/ZP/271/01/13 - Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Kościelna 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 487 52 08 , fax. 22 435 91 29
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
  ul. Kościelna 2 2
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 22 487 52 08, fax. 22 435 91 29
  REGON: 14243056100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp3zabki.bipszkola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SP3/ZP/271/01/13 - Dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach przy ul. Kościelnej 2.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli wraz z wyposażeniem BHP, PPOŻ i sprzętem do utrzymania czystości, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego, RTV i AGD. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa mebli, wyposażenia BHP, PPOŻ i sprzętu do utrzymania czystości; Zadanie nr 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych; Zadanie nr 3 - Dostawa sprzętu komputerowego, RTV i AGD.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391610008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp3zabki.bipszkola.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach