Przetargi.pl
Dostawa protez naczyniowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności 67
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6187190 , fax. 22 6187190
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6187190, fax. 22 6187190
  REGON: 01229882300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpraski.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa protez naczyniowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa protez naczyniowych dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy depozytu do Zamawiającego Zakres zamówienia obejmuje 2 Pakiety: Pakiet 1 - Protezy naczyniowe poliestrowe dziane Pakiet 2 - Protezy naczyniowe poliestrowe dziane, antybakteryjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331842005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpraski.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach