Przetargi.pl
Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby wdrażania porozumień międzynarodowych z podziałem na 4 części

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5792107 , fax. 22 5792112
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5792107, fax. 22 5792112
  REGON: 14162841000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby wdrażania porozumień międzynarodowych z podziałem na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 - Konwencja Berneńska: 1) Notes - 500 szt.; 2) Torba wielokrotnego użytku - 200 szt.; 3) Teczka z gumką - 500 szt.; 4) Ołówek drewniany z gumką - 1000 szt. Część nr 2 - Europejska Konwencja Krajobrazowa: 1) Notes - 500 szt.; 2) Torba wielokrotnego użytku - 200 szt.; 3) Teczka z gumką - 500 szt.; 4) Ołówek drewniany z gumką - 1000 szt. Część nr 3 - Konwencja Ramsarska: 1) Notes - 500 szt.; 2) Torba wielokrotnego użytku - 200 szt.; 3) Teczka z gumką - 500 szt.; 4) Ołówek drewniany z gumką - 1000 szt. Część nr 4 - Porozumienie o ochronie wodniczki: 1) Notes - 250 szt.; 2) Torba wielokrotnego użytku - 100 szt.; 3) Teczka z gumką - 250 szt.; 4) Ołówek drewniany z gumką - 500 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=94
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach