Przetargi.pl
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Skrzeszew - dz. nr ew. 559 i Krubin - dz. nr ew. 501-5

Urząd Gminy Wieliszew ogłasza przetarg

 • Adres: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7822596 , fax. 022 7822732
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wieliszew
  ul. Modlińska 1 1
  05-135 Wieliszew, woj. mazowieckie
  tel. 022 7822596, fax. 022 7822732
  REGON: 00054957100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Skrzeszew - dz. nr ew. 559 i Krubin - dz. nr ew. 501-5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Skrzeszew - dz. nr ew. 559 i Krubin - dz. nr ew. 501-5, według następujących części przedmiotu zamówienia: Część I Budowa placu zabaw w miejscowości Skrzeszew, działka nr ew. 559 w ramach zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw w Skrzeszewie: Zagospodarowanie terenu przewiduje następujący zakres robót: a)roboty ziemne, b)układanie obrzeży elastycznych stabilizowanych na podsypce cementowo-piaskowej, c)wykonanie nawierzchni bezpiecznej amortyzującej upadki w formie pola piaskowego ujętego w obrzeża elastyczne, d)zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci w wieku około od 3 do 14 lat, tj. - sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną i ścianką wspinaczkową - 1 szt.; - huśtawka wagowa - 1 szt.; - bujak sprężynowiec - 2 szt.; - karuzela - 1 szt.; e)zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury, tj. ławki z oparciem - 2 szt., kosz na śmieci - 1 szt., tablica z regulaminem - 1 szt., f)wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtką, g)obsianie terenu trawą, h)uporządkowanie terenu po pracach. Urządzenia zabawowe i wyposażenie winny być wykonane z trwałych materiałów, konstrukcje drewniane nie powinny się rozwarstwiać, podlegać szybkiej degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych jak również stykać bezpośrednio z podłożem. Elementy metalowe muszą być bezwzględnie zabezpieczone cynkowaniem. Wszystkie zastosowane urządzenia zabawowe oraz nawierzchnie amortyzujące upadki muszą spełniać warunki zgodnie z wytycznymi norm: PN-EN 1176, PN-EN 1177. Wszystkie urządzenia muszą być trwale i stabilnie związane z gruntem zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom, a w strefach bezpieczeństwa nie mogą znaleźć się żadne przeszkody mogące stwarzać zagrożenie. Opis techniczny elementów składowych placu zabaw oraz wymagania techniczne elementów konstrukcyjnych zostały zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ, tj. Projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. W cenę zamówienia winny być wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji technicznej, tj. projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących Załącznik Nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową, normami polskimi, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 3.2.2. Część II Budowa placu zabaw w miejscowości Krubin, działka nr ew. 501-5 w ramach zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw w Krubinie: Zagospodarowanie terenu przewiduje następujący zakres robót: a)roboty ziemne, b)układanie obrzeży elastycznych stabilizowanych na podsypce cementowo-piaskowej, c)wykonanie nawierzchni bezpiecznej amortyzującej upadki w formie pola piaskowego ujętego w obrzeża elastyczne, d)zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci w wieku około od 3 do 14 lat, tj. - zestaw zabawowy - 1 szt.; - huśtawka podwójna - 1 szt.; - karuzela metalowa - 1 szt.; - bujak sprężynowiec - 2 szt.; - huśtawka dwuosobowa równoważnia - 1 szt.; - urządzenie do gry w kółko i krzyżyk z tablicą do rysowania - 1 szt.; e)zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury, tj. ławki z oparciem - 2 szt., kosz na śmieci z daszkiem - 2 szt., stojak na rowery - 1 szt., tablica z regulaminem - 1 szt., f)wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtką, g)obsianie terenu trawą, h)uporządkowanie terenu po pracach. Urządzenia zabawowe i wyposażenie winny być wykonane z trwałych materiałów, konstrukcje drewniane nie powinny się rozwarstwiać, podlegać szybkiej degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych jak również stykać bezpośrednio z podłożem. Elementy metalowe muszą być bezwzględnie zabezpieczone cynkowaniem. Wszystkie zastosowane urządzenia zabawowe oraz nawierzchnie amortyzujące upadki muszą spełniać warunki zgodnie z wytycznymi norm: PN-EN 1176, PN-EN 1177. Wszystkie urządzenia muszą być trwale i stabilnie związane z gruntem zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom, a w strefach bezpieczeństwa nie mogą znaleźć się żadne przeszkody mogące stwarzać zagrożenie. Opis techniczny elementów składowych placu zabaw oraz wymagania techniczne elementów konstrukcyjnych zostały zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ, tj. Projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. W cenę zamówienia winny być wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji technicznej, tj. projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową, normami polskimi, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 3.4.Zamawiający, zgodnie z wytycznymi art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, o parametrach jakościowych, technicznych nie gorszych niż minimalne wskazane w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załączniki Nr 7 i 8 do SIWZ. 3.5.W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział 3 pkt 3.1 SIWZ) oraz w dokumentacji technicznej, oznaczonej jako Załączniki Nr 7 i 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego Nr I: 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset 00/100 PLN) Dla zadania częściowego Nr II: 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset 00/100 PLN) 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.07.2013 r. do godz. 09:00. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a:pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8013 0006 2001 0000 1720 0003; b:poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c:gwarancjach bankowych; d:gwarancjach ubezpieczeniowych; e:poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wieliszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach