Przetargi.pl
Likwidacja barier w poruszaniu się uczniów niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, zakup i montaż windy przyściennej w budynku przy ul. Boh. Getta 7 w Nowej Soli

Powiat Nowosolski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3B
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4586800 , fax. 068 4586831
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowosolski
  ul. Moniuszki 3B 3B
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 068 4586800, fax. 068 4586831
  REGON: 97077758800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja barier w poruszaniu się uczniów niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, zakup i montaż windy przyściennej w budynku przy ul. Boh. Getta 7 w Nowej Soli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwoty określonej w art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.Przedmiotem zamówienia jest dobudowa do elewacji budynku przy ul. Boh.Getta 7 w Nowej Soli zewnętrznej platformy pionowej hydraulicznej na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem. Platformę zaprojektowano pomiędzy ceglanymi lizenami w środkowej części ściany szczytowej wschodniej. Do wejścia platformy z poziomu terenu prowadzić będzie podjazd zewnętrzny.Podjazd to pochylnia dla osób niepełnosprawnych, która rozpoczyna się spocznikiem z poziomu wejścia głównego do szkoły i kończy spocznikiem przedwindowym. Platforma pionowa zewnętrzna powinna odpowiadać następujący parametrom: Szyb windy: -stalowy samonośny, przeszklony szkłem przezroczystym nie barwionym, kolor konstrukcji RAL 9023, zadaszony , wymiary zewnętrzne szybu ok.1550 x 1495mm, Platforma: -napęd hydrauliczny ; -udźwig platformy ok.400kg; -wysokość podnoszenia ok.1000cm; -ilość przystanków/ dojść - 5/5; -przelotowa, dwie ściany w kolorze szarym, na pozostałych ścianach kurtyny świetlne, cokół ze stali nierdzewnej, poziomy panel dyspozycji; sufit ze stali nierdzewnej z 4 punktami typu LED, podłoga- wykładzina w kolorze błękitnym; -prędkość ruchu: do 0,15m/s. Wyposażenie kabiny: -poziomy, podświetlany panel sterowania z przyciskami ze stali nierdzewnej (o wym.min.50mm x 50mm) i wyświetlaczem LCD; na przystankach kasety z przyciskami i wyświetlaczem LCD - przyciski paneli oznakowane znakami Braill a dla osób niewidomych i wyposażone w sygnalizację dyspozycji, dodatkowo w panelu windy winny znajdować się -wskaźnik przeciążenia kabiny, piętrowskazywacz i oświetlenie awaryjne, przycisk stop i kluczyk; - kabina musi być wyposażona w przycisk alarmowy uruchamiający sygnalizację dźwiękową i zapewniający bezpośrednią komunikację osób znajdujących się w kabinie z centrum monitorowania, w zależności od rozwiązań technicznych zastosowanej windy intercom lub linia telefoniczna, spełniająca wymogi właściwej Dyrektywy i Urzędu Dozoru Technicznego; - w kabinie powinna znajdować się poręcz wykonana ze stali nierdzewnej. 2.Platforma powinna posiadać wszelkie wymagane atesty, odpowiadające przepisom Urzędu Dozoru Technicznego i konstrukcję spełniającą wymogi norm europejskich i właściwej Dyrektywy Maszynowej. 3.Wykonawca obowiązany jest do: 1) uzgodnienia dokumentacji zainstalowanej platformy pionowej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, 2) przygotowania i złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na jego eksploatację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000r. O dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Z 2003r Nr 193 poz. 1890), 3) opracowania instrukcji w języku polskim, 4) udziału w badaniach i próbach platformy wymaganych przez UDT do wydania decyzji zezwalającej na eksploatację platformy, a także uiszczenie opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z nia 17.12.2001r. W sprawie wysokości opłat za czynności dozoru technicznego (Dz. U. Z 2001r nr 153 poz. 1762 z późn. zm.) 4. Pomocniczo, w celu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający załącza: 1) Przedmiary robót - stanowiące załącznik nr 3A do SIWZ, 2) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącą załącznik nr 3B do SIWZ, 3) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - inst. elektryczna zasilania platformy- stanowiącą załącznik nr 3B do SIWZ, 4) Projekt budowlany - stanowiący załącznik nr 3C do SIWZ. 5.Ilekroć w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe (marki), typy, patenty lub pochodzenie ( producent) materiałów czy urządzeń, Zamawiający dopuszcza równoważność w takim zakresie i w taki sposób, które: a) posiadają parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych pierwotnie; b) gwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia w zgodzie z dokumentacją projektową; c) posiadają wymagane obowiązującym prawem atesty, aprobaty itp.; d) doprowadzą do skutecznego odbioru przez odpowiednie instytucje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-nowosolski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach