Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego na potrzeby Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego w Rogach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 25
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7216012 , fax. 095 7216012
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
  ul. Teatralna 25 25
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7216012, fax. 095 7216012
  REGON: 21094929100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego na potrzeby Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego w Rogach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa 30 m3 oleju opałowego na potrzeby Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego w Rogach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach