Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 358 22 01 , fax. 68 358 27 08
 • Data zamieszczenia: 2016-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  ul. Poprzeczna 1 1
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 68 358 22 01, fax. 68 358 27 08
  REGON: 97059875600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa, do jednostek organizacyjnych Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, lekkiego oleju opałowego (spełniającego wymagania normy PN-C-96024). Placówka Straży Granicznej w Tuplicach, ul. Świerczewskiego 7, 68 - 219 Tuplice - przewidywana ilość dostaw to 20 000 litrów. Placówka Straży Granicznej Świecko z siedzibą na byłym Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku - przewidywana ilość dostaw to 35 000 litrów. Punkt Kontaktowy w Kudowie Zdrój, ul. Słone 143, 57-350 Kudowa Zdrój - przewidywana ilość dostaw to 10 000 litrów. Placówka Straży Granicznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko - przewidywana ilość dostaw to 65 000 litrów. Przedmiot zamówienia określa szczegółowo SIWZ Rozdział II - opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostaw częściowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach