Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017

Powiat Strzelecko-Drezdenecki ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7632380 , fax. 095 7631126
 • Data zamieszczenia: 2016-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecko-Drezdenecki
  ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 7
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 095 7632380, fax. 095 7631126
  REGON: 21096735000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fsd.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Utrzymanie zieleni Zakres prac obejmuje: Koszenie ręczne i mechaniczne poboczy dróg oraz obkaszanie znaków, drzew itp. (wg załączonego wykazu) wykonywane dwa razy do roku. Koszenie wykonywane jest pojazdami samobieżnymi z kosiarkami bijakowymi. Miejsca niedostępne przez kosiarkę mechaniczną należy obkosić ręcznie kosą mechaniczną noszoną. Wycinka krzewów wraz z użyciem rębaka do gałęzi lub ich utylizacji (wg załączonego wykazu). Wycinka wykonywana jest piłą spalinową lub inną metodą - ręcznie lub mechanicznie wraz z usunięciem gałęzi. Opryskiwanie zakrzaczeń środkiem chemicznym do selektywnego niszczenia chwastów. Wycinka przydrożnych drzew wraz z frezowaniem pni. Wycinka wykonywana jest piłą spalinową lub inną metodą bez użycia podnośnika - mechanicznie wraz z usunięciem gałęzi i frezowaniem pni. Wycinka przydrożnych drzew przy użyciu podnośnika koszowego wraz z frezowaniem pni. Wycinka wykonywana jest piłą spalinową lub inną metodą bez użycia podnośnika - mechanicznie wraz z usunięciem gałęzi i frezowaniem pni. Podcinka koron drzew do wymagań skrajni drogowej przy użyciu podnośnika koszowego. Wycinka wykonywana jest piłą spalinową lub inną metodą bez użycia podnośnika - mechanicznie wraz z usunięciem gałęzi i frezowaniem pni. Termin realizacji usług - 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego. Wszystkie wyżej wymienione zadania realizowane będą na podstawie załączonych wykazów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych (OST): D-10.10.01 d - wiosenne utrzymanie dróg (załącznik nr 10 do SIWZ), D-10.10.01 e - letnie utrzymanie dróg (załącznik nr 11 do SIWZ), D-10.10.01 f - jesienne utrzymanie dróg (załącznik nr 12 do SIWZ), oraz inne OST powiązane z zadaniem. Część nr 2 - Roboty utrzymaniowe i awaryjne Zakres prac obejmuje: Profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg gruntowych - wykonywane równiarką oraz walcem wibracyjnym. Termin realizacji - 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego. Uzupełnienie pobocza dróg oraz dróg tłuczniowych - wykonywane materiałem Wykonawcy wskazanym przez Zamawiającego typu gruz betonowy, tłuczeń kamienny lub destrukt asfaltowy, w zależności od potrzeb, w tym wykonanie profilowania oraz zagęszczenia. Wykonanie równiarką oraz walcem wibracyjnym. Termin realizacji - 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego. Odwodnienie pasa drogowego - wykonanie ścinki poboczy dróg. Wykonanie, regulacja i odtworzenie rowów przydrożnych (odwadniających), regulacja wysokościowa kratek ściekowych odwodnienia ulicznego. Oczyszczenie studzienek ściekowych odwodnienia ulicznego wraz z przykanalikami, czyszczenie przepustów z namułów. Wykonane ręcznie lub mechanicznie koparką lub spycharką. Zebrane zanieczyszczenia należy wywieźć dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów. Termin realizacji - 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego. Sprzątanie pasa drogowego pozamiejskiego z zanieczyszczeń stałych w tym sprzątanie padłej zwierzyny - wykonanie ręczne. Zebrane zanieczyszczenia należy wywieźć dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów. Termin realizacji - 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego. Ręczne i mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek rowerowo-pieszych oraz zutylizowanie zebranego materiału, wykonywane nie częściej niż raz na miesiąc, po okresie zimowym w terminie 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego. Ulice należy zamiatać na szerokości 1m do krawężnika. W przypadku występowania cieków przy krawędzi jezdni należy je także zamieść. Ręczne i mechaniczne zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowo-pieszych wykonywane w okresie zimowym. Chodnik/ścieżka powinna być odśnieżona i posypana na całej długości, nie później niż w ciągu 5 godzin. Gołoledź, szron i szadź może występować do 8 godzin. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego - 3 godziny. Wykonanie ręczne lub za pomocą urządzeń mechanicznych typu odśnieżarka, zamiatarka i posypywarka przy użyciu środków uszorstniających (m.in. żwir, w przypadkach oblodzeń - żwir z solą w stosunku 10:1) na całych ciągach pieszych i pieszo-rowerowych. Remont (uzupełnienie, przełożenie, zagęszczenie) chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. Wykonywany w terminie wskazanym przez Zamawiającego - w ciągu 1 dnia od zgłoszenia Zamawiającego, przy użyciu materiałów Wykonawcy (żwir, cement). Wykonany ręcznie, specjalistycznym sprzętem niezbędnym do wykonania remontu. Zadanie realizowane będzie na podstawie załączonego wykazu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 2 znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych (OST): D-10.10.01 d - wiosenne utrzymanie dróg (załącznik nr 10 do SIWZ), D-10.10.01 e - letnie utrzymanie dróg (załącznik nr 11 do SIWZ), D-10.10.01 f - jesienne utrzymanie dróg (załącznik nr 12 do SIWZ), oraz inne OST powiązane z zadaniem. Część 3 - Oznakowanie dróg Zakres prac obejmuje: Regulacja, naprawa i mycie oznakowania pionowego. Odnowa oznakowania pionowego - polegająca na dostawie znaków, odnowieniu i uzupełnieniu oznakowania pionowego. Wymiana oznakowania pionowego - dostawa znaków i słupków w zakresie Wykonawcy. Odnowa oznakowania poziomego - polegająca na odnowieniu i uzupełnieniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Sprzęt (malowarka) i materiał w zakresie Wykonawcy. Termin realizacji usług - 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego. Zadanie realizowane będzie na podstawie załączonych wykazów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 3 znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych (OST): D-10.10.01 d - wiosenne utrzymanie dróg (załącznik nr 7 do SIWZ), D-10.10.01 e - letnie utrzymanie dróg (załącznik nr 8 do SIWZ), D-10.10.01 f - jesienne utrzymanie dróg (załącznik nr 9 do SIWZ), oraz inne OST powiązane z zadaniem. Część nr 4 - Utrzymanie obiektów inżynieryjnych Zakres prac obejmuje: Dwukrotne malowanie poręczy mostowych po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym, przy użyciu materiałów Wykonawcy. Montaż - wymiana barier energochłonnych stalowych jednostronnych przy użyciu materiałów Wykonawcy. Oczyszczenie światła i skrajni mostu z zakrzaczeń i zanieczyszczeń. Termin realizacji usług - 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego. Wszystkie wyżej wymienione zadania realizowane będą na podstawie załączonych wykazów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 4 znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych (OST): D-10.10.01 d - wiosenne utrzymanie dróg (załącznik nr 10 do SIWZ), D-10.10.01 e - letnie utrzymanie dróg (załącznik nr 11 do SIWZ), D-10.10.01 f - jesienne utrzymanie dróg (załącznik nr 12 do SIWZ), oraz inne OST powiązane z zadaniami. Okres bieżącego utrzymania dróg zależny jest od warunków pogodowych i ustalany będzie na bieżąco z pracownikiem Referaty Dróg Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Wszystkie roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane tylko w porozumieniu z Zamawiającym, a podstawą ich wykonania i rozliczenia będą ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym, który stanowi załącznik do SIWZ i umowy. Odbiór usług zostanie dokonany każdorazowo przez Zamawiającego w terminie 7 dni od jego zgłoszenia przez Wykonawcę. Cena jednostki obmiarowej powinna zawierać wszystkie czynności i prace związane z utrzymaniem drogi, które zostały zawarte w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich ogólnych specyfikacjach technicznych wymienionych w zadaniach częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca wskaże w swojej ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom - Załącznik Nr 6 do SIWZ. UWAGA! Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane przez Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy za działania lub zaniechania Podwykonawców nie wyłącza osobistej odpowiedzialności Podwykonawców, która nie może być w jakiejkolwiek formie zniesiona lub ograniczona. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fsd.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach