Przetargi.pl
Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, Skoki 21
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7421988, 7422494 , fax. 95 7421988, 7422494
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
  Skoki 21 21
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 95 7421988, 7422494, fax. 95 7421988, 7422494
  REGON: 21046697700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (Część I lub II). Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu oraz w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz (ok. 8 km dróg - IV standard) przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania dróg: Część I: świadczenie usług z bazy Obwodu Drogowego w Popowie (na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu oraz w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz (ok. 4 km dróg - IV standard) przy użyciu: -zadanie 1 - piaskarki (ECOS SCHMIDT) - 1 szt. i pługa odśnieżnego średniego (SCHMIDT) - 1 szt. stanowiących własność Zamawiającego na podstawie umowy użyczenia (załącznik nr 5 do SIWZ) - wymagany nośnik (samochód ciężarowy) - 1 szt., -zadanie 2 - piaskarki - 1 szt. i pługa średniego - 1 szt. stanowiących własność lub będących w dyspozycji Wykonawcy wraz z wymaganym nośnikiem (samochód ciężarowy) - 1 szt., -zadanie 3 - piaskarki - 1 szt. i pługa średniego - 1 szt. stanowiących własność lub będących w dyspozycji Wykonawcy wraz z wymaganym nośnikiem (samochód ciężarowy) - 1 szt., -zadanie 4 - ładowarki do załadunku piasko - soli - 1 szt. stanowiącej własność lub będącej w dyspozycji Wykonawcy. -zadanie 5 - ciągnik rolniczy o min. mocy silnika: 150 KM, napęd na tylne i przednie koła wraz z pługiem o min. szerokości roboczej 2,60 m, wysokości min. 1,20 m, prawo/lewo skrętny, dociążany. Część II: świadczenie usług z bazy Obwodu Drogowego w Trzcielu (na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu oraz w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz (ok. 4 km dróg - IV standard) przy użyciu: -zadanie 6 - piaskarki (P1) - 1 szt. i pługa odśnieżnego średniego (SCHMIDT) - 1 szt. stanowiących własność Zamawiającego na podstawie umowy użyczenia (załącznik nr 5 do SIWZ) - wymagany nośnik (samochód ciężarowy) 1 szt., -zadanie 7 - piaskarki (P1) - 1 szt. stanowiącej własność Zamawiającego na podstawie umowy użyczenia (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz pługa średniego 1 szt. stanowiącego własność lub będącego w dyspozycji Wykonawcy - wymagany nośnik (samochód ciężarowy) 1 szt., -zadanie 8 - piaskarki - 1 szt. i pługa średniego - 1 szt. stanowiących własność lub będących w dyspozycji Wykonawcy wraz z wymaganym nośnikiem (samochód ciężarowy) - 1 szt., -zadanie 9 - ładowarki do załadunku piasko - soli - 1 szt. - do załadunku z bazy Obwodu Drogowego w Trzcielu. Zamówienie obejmuje: -Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz obsługę posypywarek (obsługa techniczna, zakup paliwa i oleju, nadzór nad załadunkiem materiałów do posypywania na piaskarki z zachowaniem zasad p.poż i BHP) i obsługę pługa odśnieżnego. -Zakres usług polegających na odśnieżaniu i posypywaniu dróg materiałami Zamawiającego (po uprzednim otrzymaniu dyspozycji od koordynatora akcji zimowej) na obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu - wg PKWiU 90.00.30 (zgodnie z załączonymi standardami utrzymania - załącznik nr 7 do SIWZ) na obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu z podziałem na obsługę terenu działania Obwodu Drogowego w Trzcielu oraz Obwodu Drogowego w Popowie (zgodnie z załączoną mapą - załącznik nr 6 a/b do SIWZ): -dla usług świadczonych z bazy OD Popowo (załadunek materiału w Popowie) obejmuje drogi powiatowe na terenie gmin: część Międzyrzecza, Skwierzyna, Przytoczna, Bledzew oraz w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz (ok. 4 km dróg - IV standard). -dla usług świadczonych z bazy OD Trzciel (załadunek materiałów w Trzcielu) obejmuje drogi powiatowe na terenie gmin: część Międzyrzecza, Trzciel, Pszczew, część Przytocznej oraz w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz (ok. 4 km dróg - IV standard). -Utrzymanie ciągłej przejezdności dróg z dopuszczalnymi odstępstwami jak w załączniku nr 7 - standardy i zasady zimowego utrzymania dróg. -Odśnieżanie i posypywanie jezdni na całej długości i szerokości bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska powodującego śliskość przy użyciu mieszanki soli z piaskiem (stosunek 1:3). -Zwalczanie śliskości prowadzone będzie przez posypywanie bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska powodującego śliskość - dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu nie utrudniającego ruchu. -Zabezpieczenie gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg. -W przypadku awarii sprzętu Wykonawcy uniemożliwiającej prowadzenie akcji zimowej zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt. -Zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych umożliwiających ciągłą łączność ze Zleceniodawcą oraz składanie meldunków koordynatorowi w Trzcielu z prowadzonej akcji zimowej. -Podczas zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz stanu technicznego sprzętu nie zagrażającego zdrowiu i życiu ludzkiemu. -Wyposażenie każdego pojazdu pracującego na drodze w światła wysyłające żółte sygnały błyskowe oraz łańcuchy (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych). -Wyposażenie nośnika w urządzenia otrzymane od Zamawiającego umożliwiające jego lokalizację przy pomocy systemu GPS. -Wyposażenie nośnika w całodobową łączność za pomocą telefonu komórkowego. -W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową Wykonawca obowiązany jest do pokrycia szkód. -Zamawiający zastrzega sobie prawo przydziału sprzętu do nośnika, który spełnił wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wskazanie miejsca jego postoju. -Wykonawca będzie miał obowiązek podjąć pracę w ciągu 20 minut (pojazd musi wyjechać na drogę) od chwili otrzymania wezwania od uprawnionego pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w czasie pełnienia płatnego dyżuru lub 6 godz. poza dyżurem. Załadunek piasko - soli: do 20 minut. -Zamawiający zapłaci Wykonawcy za godzinę dyżuru na bazie Obwodu Drogowego (pozostanie w gotowości do podjęcia działań) w wysokości 30% stawki za 1 godzinę efektywnej pracy nośnika (z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych) - dyżur w dni powszednie w godz. 4:00 - 7:00, w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta w godz. 4:00 - 11:00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I: 1 000,00 zł; Część II: 1 000,00 zł. 10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 32 8367 0000 0021 0555 6000 0001 b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 10.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 10.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl/?c=94
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach