Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-950 Zielona Góra, ul. Partyzantów 42
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3291700, 3291860 , fax. 068 3291713
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
  ul. Partyzantów 42 42
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3291700, 3291860, fax. 068 3291713
  REGON: 00000044800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.4.1. Zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia został określony w Dodatku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.4.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1)Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość, należytą staranność, a także za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia. 2)Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 3)Wykonawca będzie realizował przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe wypadki naruszenia przepisów przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy. 4)W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych. 5)Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzając zagrożenia dla osób przebywających na terenie obiektu. 6)Podstawę jakości i standardu wykonania pomieszczeń (pomieszczenia biurowe, korytarze, pokoje socjalne, sanitariaty itp.) stanowi poddasze. 7)Zaleca się w celu uzyskania wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu Zamawiającego. Zamawiający zapewni potencjalnym Wykonawcom możliwość wejścia na teren obiektu i udostępni informacje niezbędne do sporządzenia oferty. Termin dokonania wizji należy ustalić telefonicznie z Zamawiającym. 8)Rozliczenia robót następować będą na zasadach ryczałtu w oparciu o protokół odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego, a płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót częściowych lub końcowego odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: III.1.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000 zł. 1)Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGK 12 1130 1222 0030 2049 3390 0001 z adnotacją: Wadium - Zamówienie publiczne, PO III G 211.4.2016. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art.46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zielona-gora.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach