Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie jezdni na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze zadanie nr 1 - rejon Północny, zadanie nr 2 - rejon Zachodni i zadanie nr 3 - rejon Wschodni w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic Miasta

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2016-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 00065423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie jezdni na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze zadanie nr 1 - rejon Północny, zadanie nr 2 - rejon Zachodni i zadanie nr 3 - rejon Wschodni w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic Miasta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy zadania (Rejony) i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy - na jeden, dwa lub wszystkie zadania (Rejony). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem jezdni dróg i ulic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze w sezonie 2015/2016 w ramach realizacji następujących zadań: 2.1. Rejon I - Północny - III Standard odśnieżania - długość jezdni i ulic 46,80 km, w tym: a) drogi krajowe (2,94 km); b) drogi wojewódzkie (18,80 km); c) drogi powiatowe (12,16 km); d) drogi gminne (12,90 km); 2.2. Rejon II - Zachodni - III Standard odśnieżania - długość jezdni i ulic 39,95 km, w tym: a) drogi wojewódzkie (17,84 km); b) drogi powiatowe (19,31 km); c) drogi gminne (2,80 km); 2.3. Rejon III - Wschodni - III Standard odśnieżania - długość jezdni i ulic 47,65 km, w tym: a) drogi wojewódzkie (17,20 km); b) drogi powiatowe (4,56 km); c) drogi gminne (25,89 km); 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie Specyfikacją Techniczną zawartą w załączniku nr 8 do SIWZ; 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązani będą do: 4.1. pełnienia dyżuru akcji zimowej (całodobowej ) w całym okresie trwania umowy, prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu oraz zatrudnionego personelu wraz z prowadzeniem dziennika prognozy pogody, przygotowanie i bieżące uzupełnianie zapasów mieszanin piasku z solą i soli; 4.2. odśnieżania i posypywania jezdni na całej długości i szerokości bezpośrednio po otrzymaniu polecenia wykonania usługi i wystąpieniu zjawiska powodującego śliskość na jezdniach przy użyciu soli zwilżonej roztworem wodno - solnym lub innymi środkami chemicznymi ( chlorek wapnia ) w razie konieczności wywołanej warunkami atmosferycznymi dot. uszorstnienia nawierzchni jezdni za zgodą Zamawiającego używana będzie mieszanina soli drogowej z czystym piaskiem (w proporcji 1/3), bądź czysty piasek, dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu nie utrudniając ruchu; 4.3. zabezpieczenia gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg; 4.4. uprzątnięcia pozostałości lodu, śniegu, błota, piasku po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg i ulic oraz oczyszczenie wpustów ulicznych z piachu; 4.5. zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych umożliwiających realizacje zadań wg zakresu i trybu określonego w pkt 3.5.1. - 3.5.4. SIWZ oraz przygotowanie niezbędnej, potrzebnej ilości soli, ciągłej łączności z Zamawiającym oraz składania meldunków z prowadzonej akcji zimowej 4.6. wykonywania przedmiotu zamówienia na terenie poszczególnych Rejonów przy użyciu minimum: a) pługopiaskarka - 1 szt.; b) pługosolarki - 1 szt.; c) system GPS do każdej z ww. jednostek - 2 szt.; d) telefonów komórkowych i telefonu stacjonarnego. Uwaga: Użycie przy realizacji przedmiotu zamówienia większej ilości sprzętu (sprzętu dodatkowego) od wymaganej w pkt 3.5.6. b) - c) SIWZ podlegać będzie punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 27.2. SIWZ. 5. Wykazy dróg wraz z mapkami poglądowymi dla poszczególnych Rejonów zawarte są w załącznikach 9.I. -9.III. do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 7. Wyłoniony Wykonawca (dla każdego z Rejonów) zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł i okres do 31 marca 2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dodatkowy sprzęt
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach