Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu z dachów budynków gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wełniany Rynek 3
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7387101 (-02) , fax. 095 7387100
 • Data zamieszczenia: 2015-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Wełniany Rynek 3 3
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7387101 (-02), fax. 095 7387100
  REGON: 00361962000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu z dachów budynków gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu z dachów budynków gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 1.Zamawiający dokona zlecenia odśnieżania dachu, jeżeli grubość pokrywy śnieżnej na dachu osiągnie min. 15 cm. 2.Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi w następujący sposób: -za odśnieżony uważa się dach z którego usunięto warstwę śniegu, sople i wszelkie nawisy, -ze względu na możliwość uszkodzenia papy termozgrzewalnej dachów obiektów, zamawiający wymaga pozostawienia warstwy ok. 1,5 cm zlodowacenia przylegającego do odśnieżanego podłoża, o ile ono występuje; -niedopuszczalne jest tworzenie hałd śniegu na dachach, -do usuwania śniegu wykonawca użyje sprzętu, który nie będzie powodował uszkodzeń papy termozgrzewalnej pokrycia dachowego odśnieżanych budynków, -hałdy śniegu nie mogą przylegać do elewacji odśnieżanego obiektu oraz nie mogą utrudniać ruchu pieszego i samochodowego. Hałdy nie mogą uniemożliwiać korzystania z wyjść, w tym także ewakuacyjnych z obiektów, - wszystkie uszkodzenia elewacji, pokryć dachowych oraz urządzeń będących w pobliżu, wynikłe przy odśnieżaniu, spowodowane między innymi przez nacisk zwałów z hałdowanego śniegu na elementy obiektu (takie jak bramy, drzwi itp.) - zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, -każde miejsce zrzutu śniegu musi być wygrodzone i trwale oznakowane przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami BHP, -do wykonywania usługi wykonawca zatrudni pracowników posiadających zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości; -usługa musi być wykonywana zgodnie z przepisami BHP; -Wykonawca zabezpieczy na bieżąco teren, na którym będzie wykonywana usługa, w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu lub osobom trzecim; Wykonawca ma obowiązek być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników oraz osób trzecich i mienia; 3.Zamawiający przewiduje trzykrotne odśnieżanie dachu podczas trwania umowy, co uzależnione jest od zaistniałych warunków atmosferycznych 4.Obiekty do odśnieżania zgłaszane będą na bieżąco (pisemnie) przez Inspektora ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych lub uprawnionych przez niego pracowników. 5.Odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem zleconych prac będzie Kierownik Administracji lub upoważniony przez niego pracownik. 6.Rozliczenie robót nastąpi fakturami po wykonaniu i odbiorze prac. Podstawę do rozliczenia robót będą stanowiły protokoły odbioru prac potwierdzone przez Inspektora ds. technicznych ADM. 7.Wykonawca zobowiązany będzie przyjmować pisemne zlecenia (sms, e-mail lub faks) od Zamawiającego oraz wykonywania usługi określonej w zleceniu w terminie określonym w ofercie od przekazania zlecenia przez Zamawiającego. 8. Szczegółowe warunki w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera załączony do siwz projekt umowy. Przedmiot zamówienia stanowi 5 zadań, wobec czego Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych: Zadanie I - rejon ADM-1 Zadanie II - rejon ADM-2 Zadanie III - rejon ADM-3 Zadanie IV - rejon ADM-4 Zadanie V - rejon ADM-5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Realizacja zgłoszenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.bip.gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach