Przetargi.pl
Dostawa i rozładunek materiałów do budowy chodników pod wskazane miejsce na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie

Gmina Strzelce Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7631130 w. 235 , fax. 095 7633294
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Krajeńskie
  Al. Wolności 48 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 095 7631130 w. 235, fax. 095 7633294
  REGON: 21096676300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i rozładunek materiałów do budowy chodników pod wskazane miejsce na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kostki brukowej typu Behaton szare 8 cm w ilości 2100 m2, kostki typu Behaton czerwona 8 cm w ilości 810 m2 krawężnik drogowy 15/30/100(z zamkiem) w ilości 1100 szt., płyta Meba w ilości 100m2 Wszystkie materiały mają być betonowe wibroprasowane. Dostawa kostki odbywać się będzie na pisemne zamówienie Zamawiającego (za pośrednictwem faksu) pod wskazane miejsce w terminie nie krótszym niż 4 dni od złożenia zamówienia. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystany do budowy chodników, parkingów i dróg na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349533005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 49 8362 0005 0399 1819 2000 0020 Zwrot wadium Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wadium jest niezwłocznie zwracane na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 6.2-6.5 siwz chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sk.tensoft.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach