Przetargi.pl
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jodłów wraz z wypożyczeniem zgrzewarki doczołowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kiełczu ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, Kiełcz ul. Cicha 6
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3887210 , fax. 068 3887210
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kiełczu
  Kiełcz ul. Cicha 6 6
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 068 3887210, fax. 068 3887210
  REGON: 97806151800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jodłów wraz z wypożyczeniem zgrzewarki doczołowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jodłów (wg zestawienia - zał. nr 2) wraz z wypożyczeniem zgrzewarki doczołowej na czas trwania realizacji zamówienia. Na dostarczone materiały musi być wydany atest PZH, karta katalogowa, aprobata techniczna lub świadectwo jakości, zgodności z Polską Normą. SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dostawa materiałów sukcesywnie: od 22.03.2010 r. do 30.11.2010 r. w godz. 7:00 do godz. 15:00. W okresie obowiązywania umowy dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez uprawnionego pracownika ZGKw Kiełczu. Zamówienia będą składane pismem, faksem lub telefonicznie oraz będą określały asortyment i ilości wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji pismem, faksem lub drogą elektroniczną. Z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy zgrzewarkę doczołową umożliwiającą zgrzewanie rur PE o średnicach 90mm i 110mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441625008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminanowasol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach