Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Przecław zad. IV wraz z rozbudową sieci wodociągowej

Gmina Niegosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 67-312 Niegosławice, Niegosławice 55
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3781038 , fax. 068 3781038
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niegosławice
  Niegosławice 55 55
  67-312 Niegosławice, woj. lubuskie
  tel. 068 3781038, fax. 068 3781038
  REGON: 97077042200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niegoslawice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Przecław zad. IV wraz z rozbudową sieci wodociągowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, w tym: KANANLIZACJA GRAWITACYJNA: 1.rura dwuścienna ? 200 L = 4196,20 mb. 2.rura dwuścienna ? 160 L = 4507,10 mb. KANANLIZACJA TŁOCZNA: 1.kanał tłoczny ? 40 PE L = 1039,50 m 2.kanał tłoczny ? 50 PE L = 642,60 m 3.kanał tłoczny ? 63 PE L = 918,00 m 4.kanał tłoczny ? 110 PE L = 1978,30 m 2)Budowa przepompowni przydomowej komplet - 7 kpl. 3)Budowa przepompowni komplet - 5 kpl. 4)Budowa sieci wodociągowej ? 90 PCW - 189,30 mb. 5)Zakup i wymiana zestawu hydroforowego Q-36 m3 Hmax= 4,0 bar wraz z remontem pomieszczenia (rysunek dot. remontu stanowi zał. nr 4 do specyfikacji) 6)Naprawa uszkodzonych nawierzchni bitumicznych dróg - 10.946,00 m2 Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: E T A P I składający się z części A, B i C: 1.Kanalizacja tłoczna: - fi 110 - 1978,30 mb - fi 40 - 98,10 mb - fi 50 - 642,60 mb - fi 63 - 332,60 mb Razem: 3051,60 mb 2.Kanalizacja grawitacyjna: - fi 200 - 1919,10 mb - fi 160 - 1154,70 mb Razem: 3073,80 mb 3.Przykanaliki: - fi 160 - 259,90 mb 4.Instalacja wewnętrzna - podłączenie budynku do pierwszej studzienki: - fi 160 - 651,90 mb 5.Przepompownie: 4 szt. (P1, P7, P8, P9) 6.Przepompownie przydomowe: 2 szt. (P4, P5) 7.Sieć wodociągowa: 189,30 mb 8.Wymiana zestawu hydroforowego - remont pomieszczeń E T A P I I składający się z części A i B: Kanalizacja tłoczna: - fi 40 - 941,40 mb - fi 63 - 585,40 mb Razem: 1526,80 mb Kanalizacja grawitacyjna: - fi 200 - 2277,10 mb - fi 160 - 1335,90 mb Razem: 3613,00 mb Przykanaliki: fi 160 - 382,90 mb Instalacja wewnętrzna - podłączenie budynku do pierwszej studzienki: fi 60 - 721,80 mb Przepompownie: 1 szt. (P2) Przepompownie przydomowe: 5 szt. (P3, P6, P6.1, P6.2, P6.3)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 50.000,00 zł słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.niegoslawice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach