Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarno-grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Kolsko oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Tyrszeliny I i II etap

Gmina Kolsko ogłasza przetarg

 • Adres: 67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3524177 , fax. 068 3524355
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolsko
  ul. Piastowska 12 12
  67-415 Kolsko, woj. lubuskie
  tel. 068 3524177, fax. 068 3524355
  REGON: 97077031000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarno-grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Kolsko oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Tyrszeliny I i II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rezultatem wykonania zadania będzie: I ETAP: 1) przepompownia ścieków systemu AWALIFT typ 74/2 - kpl.3, 2) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 mm mb. - 2330,80 3) rurociąg tloczny PE DN 110 mm, mb. - 313,10, 4) przykanaliki z rur PVC DN 160 mm, mb. 404,60, 5) sieć wodociągowa z rur PE ciśnieniowe o średnicy zew. 160 mm - mb. 1645, 6) sieć wodociągowa z rur PE ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 110 mm - mb.600, 7) hydranty pozarowe nadziemne o średnicy 80 mm, kpl. 10, 8) przewierty - mb. 30. II ETAP: 1) przepompownia ścieków systemu AWALIFT typ 74/02 - kpl. 1, 2) przepompownia ścieków systemu AWALIFT typ 74/2 - kpl. 1, 3) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 mm, mb. 1958,50, 4) rurociąg tłoczny PE DN 110 mm, mb. 419,27, 5) przykanaliki z rur PVC DN 160 mm, mb. 361,70.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala sie wadium na całość przedmiotu zamowienia w wysokości 50 tys. złotych (Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kolsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach