Przetargi.pl
Kompleksowy remont Sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych wraz przebudową instalacji w ZSEE przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin ogłasza przetarg

 • Adres: 70-456 Szczecin, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4245102 , fax. 091 4245104
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Szczecin
  ul. Armii Krajowej 1 1
  70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4245102, fax. 091 4245104
  REGON: 00059982400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowy remont Sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych wraz przebudową instalacji w ZSEE przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Projektem Budowlanym w oparciu o Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz materiały pomocnicze tj. Przedmiary Robót, a także wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Remont sali gimnastycznej oraz Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z przebudową instalacji dla sali gimnastycznej wraz z zapleczem i auli w budynku Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie wg projektu budowlanego opracowanego przez Autorskie Studio Architektoniczne -mgr inż. arch. Marka Rackiego mające siedzibę przy ul. Ks. Bogusława X 35 a / 18 ; 70-246 Szczecin. Zmawiający zamierza wykonać kompleksowy remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń przyległych, z przeniesieniem i przebudową istniejących instalacji oraz wykonaniem nowej instalacji wentylacji mechanicznej obsługującej aulę oraz salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami piwnicznymi. W zakresie znajduje się: - wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej i sali tenisa stołowego, - wymiana stolarki drzwiowej pomieszczeń dostępnych z korytarza z wykonaniem nowej ściany (pomiędzy korytarzem a salą tenisa stołowego) oraz do magazynków z sali gimnastycznej, - renowacja i przełożenie głównych drzwi z obu korytarzy do sali gimnastycznej, - wykonanie, obudowa kanałów i uruchomienie wentylacji mechanicznej, wraz z centralą obsługującej wszystkie pomieszczenia objęte remontem, - wykonanie i podłączenie na poddaszu instalacji ciepła technologicznego od piwnic, pionem przez klatkę schodową do podłączenia do centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej wraz z sąsiednimi pomieszczeniami oraz auli, - wykonanie instalacji elektrycznych zasilających wentylację mechaniczną, - wykonanie przebudowy tablicy elektrycznej i wszystkich instalacji elektrycznych w obrębie korytarza, sali gimnastycznej, magazynków oraz sali tenisa, - wykonanie wyburzeń w obrębie poziomu dolnego i górnego poddasza ( ściana działowa + przebicia w stropie), oraz przemurowań na górnym i dolnym poziomie poddasza(murowana balustrada przy centrali wentylacyjnej auli i sali gimnastycznej), oraz przełożenie drabiny stalowej na poddaszu, a także rozbiórka kominów do poziomu posadzki dolnego poziomu poddasza, - wykonanie wyburzeń i przemurowań dotyczących przedłużenia kanałów w ścianach od biblioteki na poziom poniżej stropu sali gimnastycznej, - wykonanie czerpni w elewacji północnej (fosa), - wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu sanitariatu w piwnicy, w sali gimnastycznej, magazynkach, sali tenisa stołowego, - demontaż drewnianych ścianek pomiędzy salą gimnastyczną, a magazynkami oraz salą tenisa stołowego, demontaż krat metalowych wewnątrz sali, demontaż istniejącego wyposażenia sali, - remont izolacji przeciwwilgociowej ścian sali gimnastycznej i magazynków metodą iniekcji krystalicznej, - wymiana rury spustowej w elewacji południowej, - rozbiórka starej posadzki w sali gimnastycznej i koniecznych fragmentów w sali tenisa stołowego i magazynkach, - wykonanie nowych warstw posadzkowych (wylewki betonowe z izolacjami, bez rusztów i wykończenia), - wymurowanie nowych ścianek pomiędzy salą gimnastyczną a magazynkami, - wykonanie sufitów podwieszanych i obudów instalacji (sala gimnastyczna + magazynki), - remont, naprawa i uzupełnianie tynków w obrębie sali gimnastycznej, magazynków i sali tenisa stołowego, - wykonanie rusztów i wykończenia posadzki sportowej sali gimnastycznej, oraz posadzek w magazynkach i sali tenisa stołowego, - remont sali gimnastycznej i sali tenisa stołowego (stiuki, malowanie), - instalacja sprzętu i stałego wyposażenia sali gimnastycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 35 000 zł (słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 12.03.2010r. do godziny 9:30 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Miasta Szczecin Bank PeKaO S.A. II O/Szczecin Nr 16 1240 3927 1111 0000 4099 5290. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 126 od poniedziałku do piątku od 8.30 - 14.30. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 7 niniejszej siwz, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach