Przetargi.pl
ZAKUP, DOSTAWA ORAZ SERWIS FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3533230 , fax. 094 3533251
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
  ul. 6 Dywizji Piechoty 60 60
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3533230, fax. 094 3533251
  REGON: 33025654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zielen.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP, DOSTAWA ORAZ SERWIS FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej - 1 szt. DANE TECHNICZNE: 1)Rok produkcji 2010, 2)Moc silnika min 100 KM 3)Udźwig przy max wysięgu do przodu min 1300 kg, 4)Udźwig nominalny min 2800 kg, 5)Wysokość podnoszenia min 5,8 m, 6)Szerokość max 2000 mm, 7)Wysokość max 2200 mm, 8)Automatyczna skrzynia biegów - min 4 biegi do przodu, min 4 biegi do tyłu, SPECYFIKACJA MASZYNY: 1)Teleskop dwuczłonowy, 2)Łyżka z zębami o pojemności min 1,2 m?, 3)Tylna i przednia oś skrętna, 4)Widły do palet, 5)Szybkozłącze ładowarkowe do wymiany osprzętu, 6)Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi, 7)Hak do ciągnięcia przyczepy montowany na stałe na maszynie, 8)Oświetlenie zewnętrzne z możliwością poruszania się po drogach publicznych, tj. światła pozycyjne i drogowe, kierunkowskazy, 9)Sygnalizacja pojazdu specjalnego, tzw. kogut, 10)Kabina wyciszona, wyposażona w klimatyzację, spełniająca wszelkie normy bezpieczeństwa, lusterka zewnętrzne, wycieraczki na tylnej i przedniej szybie. 11)Silnik z czterema zaworami na cylinder, spełniający normy TIER-III, 12)Dźwignia zmiany kierunku jazdy montowana na kolumnie kierowniczej, 13)Trzy tryby sterowania: dwie osie skrętne, krab oraz przednie koła skrętne, 14)Manetka umożliwiająca równoczesną kontrolę wszystkich trzech funkcji wysięgnika. 15)Wyposażenie obowiązkowe maszyny: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka medyczna, zestaw narzędzi (klucz do kół, podstawowe klucze, wkrętaki), podnośnik, tablica wyróżniająca. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341447108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielen.kolobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach