Przetargi.pl
Dostawa płyt żelbetowych drogowych na potrzeby remontu dróg w Świnoujściu

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3212780, 3212309 , fax. (091) 321 59 95
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świnoujścia
  ul. Wojska Polskiego 1/5 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3212780, 3212309, fax. (091) 321 59 95
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swinoujscie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płyt żelbetowych drogowych na potrzeby remontu dróg w Świnoujściu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 580 szt. płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach dł. 300 cm, szer. 150 cm gr. 15 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441142004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.swinoujscie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach