Przetargi.pl
Mięso, wędliny, drób

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 75-581 Koszalin, ul. T. Chałubińskiego 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 3488103 , fax. (094) 3488103
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  ul. T. Chałubińskiego 7 7
  75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 3488103, fax. (094) 3488103
  REGON: 33000629200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swk.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mięso, wędliny, drób
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. MIĘSO WIEPRZOWE: 1) Karkówka z/k -2600 kg; 2) Łopatka z/k - 600 kg; 3) Schab z/k - 7000 kg; II. MIĘSO WOŁOWE: 1) Wołowina antrykot - 600 kg; 2) Wołowina b/k extra - 600 kg; III. PODROBY: 1) Wątroba wieprzowa - 100 kg; IV. WĘDLINY: 1) Parówka cielęca - 900 kg; 2) Kiełbasa krakowska parzona - 200 kg; 3) Kiełbasa śląska - 200 kg; 4) Kiełbasa - szynkowa wieprzowa - 2200 kg; 5) Polędwica smakowita - 2000 kg; 6) Polędwica sopocka - 200 kg; 7) Szynka familijna - 200 kg; 8) Szynka drobiowa - 1200 kg; 9) Szynka tyrolska - 200 kg; 10) Szynka gotowana wieprzowa - 1700 kg; 11) Szynka z indyka - 600 kg; 12) Salceson czarny lub biały - 150 kg; 13) Pasztetowa - 150 kg; 14) Boczek wędzony - 200 kg; 15) Smalec - 100 kg; 16) Słonina - 100 kg; 17) Kaszanka - 200 kg; V. DRÓB 1) Kurczaki - 5000 kg; 2) Piersi z kurczaka - 2900 kg; 3) Żołądki drobiowe - 500 kg; 4) Wątróbka drobiowa - 400 kg; 5) Porcje rosołowe - 3000 kg; 6) Udka z kurczaka 250-300g - 2000 kg; 7) Pasztet drobiowy 100g - 1000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swk.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach