Przetargi.pl
Dostawa leków, środków dezynfekcyjnych oraz nici chirurgicznych do Szpitala Powiatowego w Dębnie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7602733 , fax. 095 7602733
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy
  ul. Kościuszki 58 58
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7602733, fax. 095 7602733
  REGON: 00030670400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szpital.debno.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków, środków dezynfekcyjnych oraz nici chirurgicznych do Szpitala Powiatowego w Dębnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ilość i opis przedmiotu zamówienia określają pakiety nr 1 do 6 załączone do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.szpital.debno.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach