Przetargi.pl
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z zabezpieczeniem w środki higieny oraz sprzątanie wokół budynku Inspektoratu ZUS w Skierniewicach, Al. Niepodległości 5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. I. Mościckiego 40/42
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7244163 , fax. 044 7244163
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. I. Mościckiego 40/42 40/42
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 044 7244163, fax. 044 7244163
  REGON: 00001775600284
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z zabezpieczeniem w środki higieny oraz sprzątanie wokół budynku Inspektoratu ZUS w Skierniewicach, Al. Niepodległości 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z zabezpieczeniem w środki higieny oraz sprzątanie wokół budynku Inspektoratu ZUS w Skierniewicach, Al. Niepodległości 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach