Przetargi.pl
Usługi prawnicze polegające na wykonaniu stałej obsługi prawnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu.

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 B
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 837 36 23 , fax. 46 837 36 23
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji
  ul. Armii Krajowej 2 B 2 B
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 46 837 36 23, fax. 46 837 36 23
  REGON: 75010066600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mzk.bip.lowicz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi prawnicze polegające na wykonaniu stałej obsługi prawnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi prawnej przez radców prawnych lub adwokatów w ramach prowadzonych przez nich kancelarii prawnych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu, w zakresie wykonywanych przez MZK w Łowiczu zadań. 2. Podstawowy aktualny zakres działania MZK w Łowiczu określa : - Uchwała nr LXI/369/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31.08.2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Łowiczu, -Uchwała Nr XLV/376/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27.08.2009 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczy nadanego Uchwałą nr LXI/369/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31.08.2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Łowiczu, - Regulamin Organizacyjny MZK w Łowiczu zatwierdzony zarządzeniem nr 59/2007 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 21.02.2007 r. 3. Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu jest gminną jednostką organizacyjną miasta Łowicza nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług publicznych. 4. Zakres obsługi prawnej, obejmuje pomoc prawną polegającą na: 1) udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych; 2) doradztwo prawne we wszystkich sprawach Zamawiającego; 3) opiniowaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych, w tym Zarządzeń Dyrektora, regulaminów pod względem formalno-prawnym; 4) opiniowaniu projektów umów i porozumień; 5) prowadzeniu spraw sądowych (około stu rocznie o w.p.s. 120,00 zł), egzekucyjnych, sądowo-administracyjnych oraz reprezentowanie MZK w Łowiczu przed innymi organami; 6) wykonywaniu zastępstwa procesowego przed organami sądowymi w sprawach dotyczących działania MZK w Łowiczu; 7) kontakty z organami administracji państwowej i samorządowej, bankami oraz podmiotami gospodarczymi w ramach uzyskanych pełnomocnictw; 8) bieżąca współpraca i udzielanie wyjaśnień pracownikom Zamawiającego w zakresie stosowania przepisów prawnych oraz aktów wewnętrznych obowiązujących w MZK; 5. Zamawiający dopuszcza również przesłanie opinii prawnej faksem lub drogą elektroniczną do siedziby Zamawiającego, podpisanej przez adwokata lub radcę prawnego. 6. Wydawanie opinii prawnych powinno być poprzedzone wcześniejszą konsultacją problemu z Wykonawcą. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania comiesięcznego wykazu zadań wykonanych przez Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy. 8. Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie w obsłudze prawnej - co najmniej 10 lat, w tym w jednostkach wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób - co najmniej 5 lat. 9. W przypadku prowadzenia spraw sądowych stawki wynagrodzenia Wykonawcy będą podlegały ustaleniu według zasad określonych w przepisach: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 461). 10. Zamawiający ma możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku uzasadnionej utraty zaufania do Wykonawcy w związku z merytorycznymi zastrzeżeniami do świadczenia usług prawnych. 11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom złożone w formie oświadczenia. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 16. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mzk.bip.lowicz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach