Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Opocznie

Gmina Opoczno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7363137 , fax. 044 7363111
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opoczno
  ul. Staromiejska 6 6
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 044 7363137, fax. 044 7363111
  REGON: 59064837900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego tj. Urzędu Miejskiego w Opocznie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych (listowych i paczek pocztowych) i ich ewentualnych zwrotów (dalej zwanych - przesyłkami), oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. Usługi będące przedmiotem umowy będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji określone zostały w załączniku nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załączniku nr 2.1. - formularz asortymentowo - cenowy oraz załączniku nr 6 - projekt umowy - które stanowią integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach