Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: podłączeniu kanalizacji sanitarnej z budynku do studzienki rewizyjnej przyłącza do posesji w Łodzi przy ul. Pabianickiej 114.

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 93-129 Łódź, ul. Lubelska 9/11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 684 52 19 , fax. 42 684 52 19
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
  ul. Lubelska 9/11 9/11
  93-129 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 684 52 19, fax. 42 684 52 19
  REGON: 10161063100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorna.azk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: podłączeniu kanalizacji sanitarnej z budynku do studzienki rewizyjnej przyłącza do posesji w Łodzi przy ul. Pabianickiej 114.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: podłączeniu kanalizacji sanitarnej z budynku do studzienki rewizyjnej przyłącza do posesji przy ul. Pabianicka 114 w Łodzi zgodnie z projektem budowlanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorna.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach