Przetargi.pl
Promocja Gminy Wieluń poprzez sport

Gmina Wieluń ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8860249 , fax. 43 8860260
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieluń
  Plac Kazimierza Wielkiego 1 1
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 43 8860249, fax. 43 8860260
  REGON: 73093475000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja Gminy Wieluń poprzez sport
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) umieszczenie herbu Gminy Wieluń na strojach sportowych zawodników i trenerów, materiałach, gadżetach reklamowych, zdjęciach i folderach drużyny stosownego wielkością do wysokości wkładu finansowego (w odniesieniu do innych sponsorów klubu); 2) prezentowanie nazwy Gminy Wieluń i jej logo podczas meczów wyjazdowych drużyny Wykonawcy; 3) informowanie kibiców, podczas zawodów sportowych, o wspieraniu finansowym przez Gminę Wieluń działalności drużyny; 4) umieszczanie informacji o wynikach rozgrywek sportowych w Internecie, prasie, radiu, telewizji; 5) umieszczenie na stronie Internetowej Wykonawcy herbu Gminy Wieluń oraz banera z linkiem przekierowującym na stronę Gminy Wieluń: www.wielun.pl; 6) umieszczenie herbu Gminy Wieluń na biletach wstępu, plakatach, w programach meczowych oraz wszystkich innych materiałach promocyjnych Wykonawcy; 7) udział minimum 3 zawodników oraz trenerów Wykonawcy w imprezach promocyjnych, charytatywnych i spotkaniach wskazanych przez Gminę Wieluń; 8) udział liderów drużyny i trenerów Wykonawcy w kampaniach medialnych promujących miasto i gminę Wieluń wskazanych przez Gminę Wieluń; 9) możliwość bezpłatnego wykorzystania przez Gminę Wieluń wizerunku, logo drużyny oraz wizerunku zawodników Wykonawcy; 10) uczestnictwo w rozgrywkach w III Lidze piłki nożnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793422005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.wielun.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach