Przetargi.pl
Kompleksowa realizacja działań promocyjnych w ramach zadania nr 2 pt. Kutno - miasto znaczone różami i zadania nr 3 pt. Kutno - miasto witające różami, w ramach realizacji projektu pn. Kutno - miasto róż o numerze WND-RPLD.03.02.00-00-017/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, III Oś Priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Miasto Kutno ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 2531225, 2531100 , fax. 24 2531229
 • Data zamieszczenia: 2015-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kutno
  pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18 18
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 24 2531225, 2531100, fax. 24 2531229
  REGON: 00052559900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkutno.bip.e-zeto.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa realizacja działań promocyjnych w ramach zadania nr 2 pt. Kutno - miasto znaczone różami i zadania nr 3 pt. Kutno - miasto witające różami, w ramach realizacji projektu pn. Kutno - miasto róż o numerze WND-RPLD.03.02.00-00-017/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, III Oś Priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na Kompleksowej realizacji działań promocyjnych w ramach zadania nr 2 pt. Kutno - miasto znaczone różami i zadania nr 3 pt. Kutno - miasto witające różami, w ramach realizacji projektu pn. Kutno - miasto róż o numerze WND-RPLD.03.02.00-00-017/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, III Oś Priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793422005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 03 sierpnia 2015 roku do godz. 12:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostarczenia gadżetów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkutno.bip.e-zeto.eu

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach