Przetargi.pl
Numer sprawy: SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 04 / 2014 Nazwa zadania: Zakup z dostawą mieszaniny podtlenku azotu i tlenu medycznego do uśmierzania bólu wraz z dzierżawą butli do tej mieszaniny .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48 43 840 68 00 , fax. 43 840 68 01
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
  ul. Szpitalna 16 16
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. +48 43 840 68 00, fax. 43 840 68 01
  REGON: 00031014300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.powiat.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Numer sprawy: SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 04 / 2014 Nazwa zadania: Zakup z dostawą mieszaniny podtlenku azotu i tlenu medycznego do uśmierzania bólu wraz z dzierżawą butli do tej mieszaniny .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Mieszanina 50/50 podtlenku azotu i tlenu medycznego do uśmierzania bólu w butlach 2,8 m? (10 l) 24111500-0 butla 8 2 Ustniki jednorazowe z filtrem x 100 szt 33190000-8 op 4 3 Czynsz- butli 10 l 1szt/dzień/ zł + 8 % VAT x 1461 dni 4 Czynsz-zawór dozujący 1szt/dzień zł +8 % VAT x 1461 dni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241111500
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną