Przetargi.pl
IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC W BUDYNKU PRZY ULICY KAPITAŃSKIEJ 8B

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Kapitańska 8a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 3243295, 3243246 , fax. 0-91 3243295
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu
  ul. Kapitańska 8a 8a
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 3243295, 3243246, fax. 0-91 3243295
  REGON: 81007924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspl.uznam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC W BUDYNKU PRZY ULICY KAPITAŃSKIEJ 8B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest izolacja pionowa ścian zewnętrznych piwnic w budynku przy ulicy Kapitańskiej 8b w Świnoujściu. Szczegółowy zakres oraz sposób prowadzenia prac określają: Przedmiar robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ), Projekt budowlany (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspl.uznam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach