Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej wymaganej dla realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi powiatowej 1002 Wapnica-Lubczewo.

Powiat Kamieński ogłasza przetarg

 • Adres: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7b
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3823120 , fax. 091 3823121
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kamieński
  ul. Wolińska 7b 7b
  72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3823120, fax. 091 3823121
  REGON: 81177215000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkamienski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej wymaganej dla realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi powiatowej 1002 Wapnica-Lubczewo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Założenia do opracowania dokumentacji technicznej 1.Wykonanie wtórnika do celów projektowych. 2.Badania geotechniczne na części drogi o nawierzchni gruntowo szutrowej. Ze względu na część drogi gruntowo - szutrowej badania geotechniczne pozwolą na wybór technologi wykonania warstw nośnych, 3. Opracowanie zestawienia działek do wstępnego podziału geodezyjnego,, Wybudowanie ścieżki pieszo - rowerowej na remontowanym odcinku drogi wymusza poszerzenie pasa drogowego . 4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Przebudowa drogi powiatowej 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo. W.w odcinek drogi leży w Naturze 2000 i graniczy z WPN - może wystąpić konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko. 5.W związku z możliwością zaprojektowania nowej kanalizacji deszczowej na poszczególnych odcinkach drogi może zaistnieć konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i wykonaniu operatu wodnoprawnego. 6.Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia wstępnej koncepcji rozbudowy drogi. 7.Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej branże konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 8. Nadzór autorski w przypadku realizacji inwestycji. Założenia do projektu budowlanego - Odcinek o nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania ulicy Nadbrzeżnej z Turkusową do miejscowości Lubin zaprojektować pas jezdny o szerokości 3,0 m - 2 z uwzględnieniem warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z masy asfaltowej. Przed zjazdem do Mariny zaprojektować zatokę autobusową. Na całej długości tego odcinka zaprojektować ścieżkę pieszo - rowerową o szerokości 2,5 mb o nawierzchni asfaltowej. Zjazdy do posesji i skrzyżowania wybudować z nawierzchni analogicznie do istniejącej, (uwaga: zjazdy uzgodnić indywidualnie z właścicielami posesji). - Na odcinku o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w miejscowości Lubin założyć: lokalne wyrównanie nawierzchni poprzez przełożenie kostki, wymianę uszkodzonej na nową, lokalnie na niektórych odcinkach w miarę możliwości poszerzyć chodnik do 2,5 m zmienić kostkę fazową na bezfazową zmieniając przeznaczenie chodnika na ścieżkę pieszo - rowerową, Na odcinku drogi gruntowo - szutrowej zaprojektować pas jezdny o nawierzchni z kostki brukowej - betonowej szerokości 2,5 m - 2 i ścieżki pieszo - rowerowej z kostki betonowej kolorowej (granit) bezfazowej 2,5 m. Na wymienionych odcinkach należy przewidzieć odwodnienie korpusu drogi poprzez wykorzystanie lokalnych istniejących odcinków kanalizacji deszczowej, ewentualnie zaprojektowanie częściowo nowej kanalizacji. Sieć trakcji elektrycznej - lokalne kolizje usunąć, przestawić, Sieć oświetleniowa - wykorzystać istniejącą i doprojektować brakującą na ww. Odcinkach, Na ww. odcinku drogi przewidzieć wycinkę zadrzewienia kolidującego z rozbudową drogi. Zaprojektować czytelną stałą organizację ruchu z wprowadzeniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszych, Zaprojektować nasadzenia drzew i krzewów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatkamienski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach