Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków wspólnotowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Monte Cassino 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3212280, 3212631 w. 34
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Monte Cassino 8 8
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3212280, 3212631 w. 34
  REGON: 81050658600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgm.swinoujscie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków wspólnotowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świnoujście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie brakującej dokumentacji technicznej w formie inwentaryzacji budowlanej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych oraz ogrzewania poszczególnych lokali w budynkach wspólnotowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świnoujście, zgodnie z załączonym wykazem adresowym stanowiącym załączniki nr 1, 1a i 1b do SIWZ. Opracowanie ww. dokumentacji ma na celu realizację obowiązku dotychczasowego właściciela nieruchomości zgodnie z art. 29 ust. 1c i ust. 1d ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) w przypadku składania ofert na wszystkie części zamówienia. W przypadku składania ofert częściowych wadium wynosi: - dla oferty częściowej nr I - 400 zł, - dla oferty częściowej nr II - 200zł, - dla oferty częściowej nr III - 600 zł. Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty wadium przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 ustawy. Wadium może być wnoszone w formach wskazanych w art. 45 ust.6 ustawy. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ZGM-u w PEKAO SA Oddział w Świnoujściu o nr: 63 1240 3914 1111 0000 3088 5813 z dopiskiem WADIUM - przetarg dokumentacja część ........ zamówienia. 3. Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium w stosunku do formy zabezpieczenia określonej w art. 45 ust. 6 pkt 1 ustawy lub oryginał dokumentu w stosunku do form określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 do 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty jak określono w pkt IX ppkt 7 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zgm.swinoujscie.pl/ OGŁOSZENIA/PRZETARGI > Zamówienia Publiczne - przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach