Przetargi.pl
Usługa ochrony obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Gryficach

Sąd Rejonowy w Gryficach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. Wysoka Brama 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 384 32 36 , fax. 091 384 85 61
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Gryficach
  ul. Wysoka Brama 2 2
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 384 32 36, fax. 091 384 85 61
  REGON: 00032455300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfice.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Gryficach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektów, osób i mienia sądu oraz sprawowanie ochrony poprzez system stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej w budynkach: a/w Gryficach przy ul. Wysoka Brama 2 poprzez: - bezpośrednią ochronę fizyczna obiektu, osób i mienia Sądu świadczoną przez pracownika ochrony w dniach urzędowania Sądu Rejonowego w Gryficach w godzinach od 7.00 do 19.00 i dodatkowo 1 pracownika ochrony w godz. 8.00 - 15.00; - system stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej w godzinach, w których obiekt nie jest objęty bezpośrednią ochroną fizyczną. b/ w Łobzie przy ul. Niepodległości 15 poprzez: - bezpośrednią ochronę fizyczna obiektu, osób i mienia Sądu świadczoną przez pracownika ochrony w dniach urzędowania Wydziałów Zamiejscowych w godzinach od 7.00 do 19.00; - system stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej w godzinach, w których obiekt nie jest objęty bezpośrednią ochroną fizyczną. 2. Do zadań Wykonawcy w ramach usług bezpośredniej ochrony fizycznej należy: a.strzeżenie mienia znajdującego się w chronionym obiekcie celem zabezpieczenia go przed próbami dewastacji, uszkodzenia, rabunku bądź kradzieży - włamania z zewnątrz jak i wewnątrz ochranianego budynku, b.ochrony, w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie chronionego budynku, c.powiadamiania odpowiednich służb o powstających zagrożeniach w chronionym budynku, d.podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu, a w przypadku stwierdzenia działań o charakterze przestępczym niezwłoczne zawiadomienie policji, e.dokonywanie obchodów budynku oraz otoczenia - pierwszy obchód przed rozpoczęciem urzędowania sądu o godzinie 7.00 oraz przed zakończeniem służby o godzinie 19.00, zwracając szczególną uwagę na niezakręcone krany i zawory (zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniem), oraz na niezamknięte okna, f.sprawowanie kontroli nad wynoszonymi z chronionego obiektu sprzętem elektronicznym, informatycznym i innymi wartościowymi materiałami, g.zapalanie i gaszenie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektu w zależności od pory roku, h.gaszenie świateł wewnątrz budynku w trakcie przeprowadzanego obchodu po godzinach pracy sądu w przypadku gdy nie ma już pracowników, i.sprawdzanie czy nie zostały naruszone w jakiś sposób drzwi, okna, kraty, bramy wjazdowe, kłódki, j.pełna znajomość topografii chronionego obiektu - rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp., k.prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w chronionym obiekcie instalacjami, l.powiadamianie wskazanego pracownika sądu oraz właściwych służb w przypadku stwierdzenia w chronionym obiekcie awarii, włamania lub pożaru oraz podjęcie podstawowych działań zabezpieczających, m.prowadzenie książki pełnienia służby, w której odnotowuje się przebieg służby, godziny rozpoczęcia i zakończenia służby przez każdego pracownika, n.prowadzenie książki wejść i wyjść pracowników innych podmiotów wykonujących czynności na terenie chronionych obiektów (np. osoby sprzątające), o.niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony oraz wzywanie do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu względnie zakłócania porządku, 1.otwieranie oraz zamykanie i zabezpieczanie budynku sądowego w określonych godzinach oraz zabezpieczenie kluczy do obiektu przed dostępem osób nieuprawnionych, p.przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń osobom uprawnionym, oraz prowadzenie kontrolki wydawanych kluczy, q.wydawanie kluczy osobom wykonującym usługi utrzymania czystości na terenie obiektu oraz odbieranie od nich kluczy, a także rejestrowanie godzin pracy tych osób; r.kontrola osób wchodzących do budynku pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów przy wykorzystaniu bramki do wykrywania metali oraz urządzenia do prześwietlania bagażu;s.otwieranie i zamykanie parkingu, t.obsługa szatni dla interesantów, u.obsługa centrali telefonicznej, monitoringu wizyjnego i innych systemów bezpieczeństwa, v.Wykonawca na własny koszt wyposaży pracowników ochrony w jednolite mundury z emblematami oferenta, imiennym identyfikatorem, potrzebny sprzęt specjalnego przeznaczenia oraz środki łączności, w.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z niewykonania, nienależytego wykonania lub wykonania z nienależytą starannością obowiązków w zakresie ochrony na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, x.pracownicy ochrony w czasie pełnienia służby będą stosować się do poleceń osób wskazanych przez Zamawiającego. 3. Ochrona poprzez system stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej sprawowana będzie w godzinach, w których obiekty nie są objęte bezpośrednią ochroną fizyczną. Do zadań Wykonawcy w ramach monitoringu elektronicznego należy: a.podłączenie we własnym zakresie (na własny koszt) istniejących central alarmowych do siedziby /centrum dowodzenia/ Wykonawcy w sposób zapewniający przesyłanie sygnałów drogą telefoniczną i radiową w zakresie systemu pożarowego oraz sygnałów napadu, włamania, sabotażu, usterek technicznych i innych wynikających z funkcjonalności systemu; b.obserwacji zdarzeń generowanych przez systemy sygnalizacji alarmów na chronionych obiektach oraz ich rejestrację i archiwizację; c.w razie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń wymagających interwencji, przekazywanie Zamawiającemu kopii zarejestrowanych alarmów; d.w przypadku odebrania sygnału o włamaniu lub zagrożeniu życia bądź zdrowia z obiektu ochranianego, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast wysłać do miejsca zdarzenia zmotoryzowany patrol interwencyjny, który w czasie maksymalnie 10 minut od momentu odebrania sygnału alarmowego, przybędzie celem udaremnienia włamania lub zminimalizowania jego skutków oraz ochrony życia i zdrowia osób w nim przebywających, a następnie powiadomienie wskazanego pracownika sądu. 4. Do zadań grupy interwencyjnej Wykonawcy - rozumianej zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broi i amunicji (Dz.U. 2011.245.1462) - należy: a. Reakcja grupy patrolowo-interwencyjnej, czyli przybycie na miejsce zdarzenia, po uzyskaniu sygnału ze stacji monitorującej powinna nastąpić w czasie niezwłocznym jednak nie później niż w ciągu 10 minut od chwili zadziałania systemów alarmowych; b. Podjęcie na miejscu zdarzenia przez grupę patrolowo-interwencyjną wszelkich niezbędnych, dopuszczonych prawem działań, w celu ochrony mienia Zamawiającego; c. Współpraca grupy patrolowo-interwencyjnej z pracownikami Wykonawcy pełniącymi dozór; d. Powiadomienie odpowiednich służb oraz przekazywanie osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji o alarmie, zgodnie z otrzymanym zleceniem. 5. Wykonawca będzie świadczyć usługi wyłącznie w oparciu o osoby: a. nie karane, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o ile są wymagane w obowiązujących w tym zakresie przepisach, jednolicie umundurowane, z imiennymi identyfikatorami; b. posiadające licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej oraz poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli (zastrzeżone). 6.Dyżur każdego pracownika ochrony nie może być dłuższy niż to stanowią obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy. 7.Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wiadomości imiennych list osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia oraz informowania o każdorazowych zmianach osób na tej liście. Zamawiający wymaga, aby lista osób została przedłożona do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Informujemy, iż po podpisaniu umowy zmiany personalne wśród osób wskazanych do realizacji zamówienia, będą możliwe jedynie w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych /pod tym pojęciem rozumie się również rozwiązanie umowy o pracę/ oraz zaniedbywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do wcześniejszego uzgodnienia każdej personalnej zmiany z Zamawiającym. Osoby te muszą spełniać wymagania postawione w tym postępowaniu, w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż osoby te nie były karane za przestępstwo umyślne oraz przedstawienia licencji Pracownika ochrony I stopnia i poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli (zastrzeżone).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gryfice.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach