Przetargi.pl
IV etap dostawy odzieży na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 99200 Poddębice, ul. Polna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (43) 678 31 13 , fax. (43) 678 31 13
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego
  ul. Polna 13
  99200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. (43) 678 31 13, fax. (43) 678 31 13
  REGON: 73001936500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsppoddebice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  IV etap dostawy odzieży na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – RPLD.11.03.01-10-0053/16-00 Przedmiotem zamówienia jest IV etap zakupu odzieży, na potrzeby projektu: STAŻE ZAWODOWE POCZATKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 2. Wymagania dla zamówienia. 1) Wyroby muszą być wykonane z należną starannością: - szwy nie mogą powodować ściągania i marszczenia tkaniny. - stebnówki muszą być nieprzerwane, proste, w równych odległościach od brzegu wyrobu. - w miejscach szczególnie narażonych na rozdarcie wymagane są wzmocnienia (rygle). - jakość szwów (nici nie mogą być mocniejsze niż tkanina), wewnętrznie zakończone owerlokiem. - oznakowanie rozmiarów musi być trwałe (niespieralne). - krój odzieży musi zapewniać wygodę i bezpieczeństwo użytkownikom, stosownie do wykonywanej pracy. - odzież musi być wyposażona w niespieralne wszywki, na których uwidocznione mają być następujące informacje: rozmiar, skład tkaniny, przepis prania i konserwacji, producent. - zastosowane zapięcia muszą charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania. - odzież musi zachowywać estetyczny wygląd po 5-krotnym praniu. 2) Zamawiający wymaga, aby każda sztuka odzieży, obuwia zapakowana była oddzielnie a do każdego opakowania załączona informacja o nazwie towaru, rozmiarze. 3) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie dostarczyć do siedziby Zamawiającego tabelę rozmiarów. Odzież, buty zostaną zamówione zgodnie z wybranymi przez Zamawiającego rozmiarami. 4) Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem. 5) Oferowany asortyment musi bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich określone przez Zamawiającego powyżej. 6) Dostawa realizowana transportem Wykonawcy. Dostawa na podstawie zamówień Zamawiającego składanych na zasadach uzgodnionych w umowie. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT do Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 16:00 w dniach roboczych. 8) Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy. Wykonawca w ofercie może zaoferować dłuższy okres gwarancji, przy czym maksymalny okres gwarancji nie może przekroczyć 24 miesięcy. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 3. Ze względu ma specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte przez Zamawiającego nazwy własne i modele własne oznaczają klasę materiałów spełniających wymagania Zamawiającego. 4. Zmawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez oferty równoważne należy rozumieć materiały o właściwościach nie gorszych niż podane w SIWZ. Wykonawca w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych Polskich 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 14. Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a. 15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4; 16. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości; 17.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 18. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 20. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego. 21. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski 22. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV: 18100000-0 – Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki 18110000-3 Odzież branżowa; 18200000-1 Odzież wierzchnia; 18300000-2 Części garderoby. 23. Postępowanie oznaczone jest jako – RPLD.11.03.01-10-0053/16-00/8 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia do oferty (jeśli dotyczy): zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy Załącznik nr 2– formularz asortymentowo – cenowy wraz z oświadczeniem. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach