Przetargi.pl
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP – II etap

Gmina Kodrąb ogłasza przetarg

 • Adres: 97-512 Kodrąb, Niepodległości
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6819317, 6819325 , fax. 44 6819317, 6819325
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kodrąb
  Niepodległości 7
  97-512 Kodrąb, woj. łódzkie
  tel. 44 6819317, 6819325, fax. 44 6819317, 6819325
  REGON: 59064802000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=740&x=1&y=85

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania pn.: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP – II etap zostanie wykonany następujący zakres robót: 1.1.Branża budowlana: •izolacje i wylewki na parterze, posadzka w garażu, •izolacje i wylewki na piętrze, •tynki wewnętrzne, •drzwi, •komin i kanały wentylacyjne; •konstrukcja dachu, •dach, •okna, •drzwi, •parapety, •elewacje, •rynny i rury spustowe; 1.2.Branża elektryczna: •instalacje elektryczne - przyziemie, •oprawy oświetleniowe - przyziemie, •instalacje elektryczne – piętro, •oprawy oświetleniowe – piętro, •instalacja odgromowa, •pomiary; 1.3.Branża sanitarna: •wewnętrzna instalacja wodociągowa, •wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, •wewnętrzna instalacja c.o., •kotłownia, •przebudowa wodociągu, montaż hydrantu wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (po przebudowie). Uwaga! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu przyszłych robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań co do zakresu spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach