Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3515E w m. Siedlec, dł. 830 m, w km 0+016-0+846

Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 98355 Działoszyn, ul. Bugaj
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8414017, 8414026 , fax. 438 414 026
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie
  ul. Bugaj 23
  98355 Działoszyn, woj. łódzkie
  tel. 043 8414017, 8414026, fax. 438 414 026
  REGON: 15140595500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzdpajeczno.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3515E w m. Siedlec, dł. 830 m, w km 0+016-0+846
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3515E w m. Siedlec, dł. 830 m, w km 0+016-0+846. Zakres robót obejmuje m.in.: - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, - wykonanie poszerzenia jezdni: korytowanie, podbudowa, warstwa wiążąca, - frezowanie nawierzchni asfaltowych, - nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza, - nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, - ścinanie poboczy i odmulenie rowów, - pobocze z destruktu bitumicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt. 15.1 siwz. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem bankowym na konto: Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z siedzibą w Działoszynie ul. Bugaj 23 98-355 Działoszyn Konto: Bank Spółdzielczy o/Pajęczno 60 8265 0001 2001 0000 2785 0007 z dopiskiem: Wadium na przebudowę drogi pow. nr 3515E w m. Siedlec Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach