Przetargi.pl
Pranie bielizny, odzieży i pościeli w 2018-2019r. dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 97561 Ładzice, Radziechowice Pierwsze
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6840821, 502245468 , fax. 446 840 821
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach
  Radziechowice Pierwsze 2
  97561 Ładzice, woj. łódzkie
  tel. 044 6840821, 502245468, fax. 446 840 821
  REGON: 31174000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/radziechowice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka samorzadu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pranie bielizny, odzieży i pościeli w 2018-2019r. dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Pranie odzieży, bielizny i pościeli w ilości szacunkowej ok. 22000 kg/rok. - poszwy, poszewki , prześcieradła, ubrania, koszule, spodnie, swetry, piżamy, bielizna osobista, skarpety, koce, kołdry, poduszki, podkłady, narzuty, zasłony, ścierki, obrusy, ręczniki, firany, itp., - zał. Nr 1 specyfikacji przetargowej – cena za 1kg. w tym ok. 650 kg odzieży ochronnej i roboczej personelu DPS w ramach BHP. 1. Usługi pralnicze obejmują: a) sortowanie, pranie, suszenie, prasowanie, krochmalenie, maglowanie bielizny i ubrań wraz z dezynfekcją, w lokalu spełniającym wymagania sanitarne przewidziane dla usług pralniczych b) czyszczenie chemiczne ubrań - jeżeli zaistnieje taka potrzeba, c) odbiór brudnej bielizny z magazynu Zamawiającego - z podziałem na dział I i dział II oraz przewóz do pralni środkiem transportu Wykonawcy przystosowanym do przewozu bielizny z podziałem na strefę brudną i strefę czystą, spełniającym wymagania sanitarne przewidziane dla usług pralniczych d) Wykonawca wykona niezbędne drobne naprawy odzieży i pościeli uszkodzonej uwzględniając koszt tej usługi w złożonej ofercie cenowej za 1 kg prania, e) do wykonywanej usługi pralniczej prowadzona będzie ewidencja ilościowa w kg i asortymentowa przekazanej do prania bielizny i ubrań oraz zdanej po usłudze prania na poszczególne działy na dokumencie Wz w 3-ch egz.: 1egz. Wykonawca, 1egz. Zamawiający, 1 egz. po rozliczeniu miesięcznym załączony do faktury zbiorczej. f) usługi pralnicze Wykonawca wykonywać będzie zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi, które obowiązują w pralniach świadczących usługi na rzecz innych podmiotów z zastosowaniem środków piorąco-dezynfekujących o szerokim spektrum działania (skutecznie działających na B, F, V, Tbc) posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty, 2. Wydawana bielizna i pościel odnotowana będzie asortymentowo na kwicie Wz w obecności pracownika Wykonawcy i Zamawiającego. Rzeczy przeznaczone do prania zostaną zapakowane w worki dostarczone przez Wykonawcę 3. Przyjęcie wypranej bielizny i pościeli oprócz wyszczególnienia asortymentowego będzie również ważone i odnotowane w postaci ilości przyjętych kilogramów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferent załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: - podpisane przez właściciela lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 1. Formularz oferty, załącznik Nr 1. 2. Oświadczenie oferenta, o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia, załącznik Nr 2 3. Parafowany wzór umowy, załącznik Nr 3 4. W przypadku konieczności - pełnomocnictwo do działania w przetargu w imieniu oferenta 5. Dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem: - ksero wpisu do działalności gospodarczej lub ksero z wyciągu Krajowego Rejestru Sądowego ważne na 6 m-cy przed terminem składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenie lub inny dokument właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzające, że lokal Oferenta, w którym świadczona będzie usługa, spełnia wymagania sanitarne przewidziane dla usług pralniczych 7. Aktualne zaświadczenie lub inny dokument właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzające, że środki transportu, którymi dysponuje Oferent spełniają wymagania sanitarne przewidziane dla usług pralniczych 8. wykaz wykonania w okresie 3 ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. usługi prania - wypełnić załącznik Nr 4 i dołączyć dokumenty potwierdzające właściwą realizację tych zamówień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach