Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynku portierni położonej przy Placu Hallera 1 należącego do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj.

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 725 937 , fax. 422 725 947
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 725 937, fax. 422 725 947
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku portierni położonej przy Placu Hallera 1 należącego do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest zaprojektowanie i wykonanie remontu portierni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, położonej przy Placu Hallera 1 w Łodzi, w formule „zaprojektuj i wybuduj” - ZP/23/2018/P. 3.2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI W ŁODZI 21 1050 1461 1000 0022 8237 8799 z zaznaczeniem „Wadium – ZP/23/2018/P – Remont portierni”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 8.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w ust. 8.3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 8.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 8.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86. ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6.6 pkt 3) lit. a) – d) niniejszej SIWZ. 6.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w ust. 6.6 pkt 3) lit. a) – d) składa każdy z nich. 10.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie wymienione w ust. 6.1 SIWZ wg załącznika nr 3 do SIWZ; 3) Dowód wniesienia wadium; 4) W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie – upoważnienie dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii); 5) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Zobowiązania innych podmiotów (w oryginale) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach