Przetargi.pl
Dostawa węgla kamiennego kostki (grubego) oraz eko-groszku do budynków gminy Głuchów.

Gmina Głuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8157530 , fax. 046 8157058
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchów
  Aleja Klonowa 5 5
  96-130 Głuchów, woj. łódzkie
  tel. 046 8157530, fax. 046 8157058
  REGON: 00053268800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gluchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla kamiennego kostki (grubego) oraz eko-groszku do budynków gminy Głuchów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa: Węgla kamiennego w asortymencie: 1 węgieł kamienny kostka gruby w ilości około 100 Mg do: Urzędu Gminy Głuchowie, Szkół Podstawowych w: Złotej, Białyninie, Domów Nauczyciela w Kochanowie i Janisławicach, Domu Lekarza i Lecznicy Weterynaryjnej w Głuchowie oraz budynku po przedszkolu w Białyninie. 2. eko-groszek luzem w ilości około 70 Mg do Szkoły Podstawowej w Głuchowie. 3. eko-groszek workowany w ilości około 8 Mg do budynku na boisku sportowym w Wysokienicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gluchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach