Przetargi.pl
Dostawa leków i materiałów medycznych do Spec. Psych. ZOZ w Łodzi - ANZP/PN/D/18/11/10

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6529639 , fax. 042 6528620
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Aleksandrowska 159 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6529639, fax. 042 6528620
  REGON: 00029718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria-lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków i materiałów medycznych do Spec. Psych. ZOZ w Łodzi - ANZP/PN/D/18/11/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są leki i materiały medyczne określone w załacznikach asortymentowo - cenowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wymienione niżej pakiety. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części - pakiety: Pakiet nr 1 - Leki ogólne i psychotropowe zał. nr 2a Pakiet nr 2 - Leki specjalistyczne - zał. nr 2b Pakiet nr 3 - Rękawice medyczne - zał. nr 2c Pakiet nr 4 - Materiały medyczne - testy paskowe - zał. nr 2d Leki mają ustalone standardy jakościowe( pakiet nr 1, pakiet nr 2): dopuszcza się realizację pojedynczych zestawów dopuszcza się wycenę leków generycznych/ tj. o tej samej substancji działającej, a inne handlowej. Dopuszcza się realizację pojedynczych pakietów, ale oferta w danym pakiecie musi być pełna i wyczerpująca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psychiatria-lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach