Przetargi.pl
USŁUGI W NADLEŚNICTWIE SPAŁA W 2011 ROKU W ZAKRESIE DOZOROWANIA OBIEKTÓW NADLEŚNICTWA. PALENIA W PIECACH CO ORAZ PRAC PORZĄDKOWO-GOSPODARCZYCH WOKÓŁ DOZOROWANYCH OBIEKTÓW

Nadleśnictwo Spała ogłasza przetarg

 • Adres: 97-214 Spała, ul. A. Gabrysiewicza 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7257050 , fax. 044 7257052
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Spała
  ul. A. Gabrysiewicza 2 2
  97-214 Spała, woj. łódzkie
  tel. 044 7257050, fax. 044 7257052
  REGON: 59001918100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lasy.com.pl/spala
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: SKARB PAŃSTWA - LASY PAŃSTWOWE

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI W NADLEŚNICTWIE SPAŁA W 2011 ROKU W ZAKRESIE DOZOROWANIA OBIEKTÓW NADLEŚNICTWA. PALENIA W PIECACH CO ORAZ PRAC PORZĄDKOWO-GOSPODARCZYCH WOKÓŁ DOZOROWANYCH OBIEKTÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dozorowanie obiektów Nadleśnictwa Spała - siedziba biura Nadleśnictwa Spała przy ul. A. Gabrysiewicza 2, 4 budynki gospodarcze, 3 wiaty, kompleks garaży oraz ogrodzona działka o pow. 1,49 ha oraz budynek Domu Pamięci przy ul. Mościckiego 21. Palenie w 2-ch piecach CO- biuro i Dom Pamięci. Prace porządkowo - gospodarcze : odśnieżanie, grabienie liści, podlewanie trawników, opróżnianie koszy na śmieci, koszenie trawy, rąbanie i układanie drewna pod wiatą w ilości ca` 80 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507210005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.lasy.gov.pl/spala
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach